Kilka słów o mnie

Politolog, radny Rady Miejskiej, były prezes ogólnopolskiego stowarzyszenia "Stop Korupcji", absolwent Szkoły Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego, nominowany to tytułu Wolontariusz Roku Nowin Jeleniogórskich.

Konserwatysta wileński, od dwóch lat zakochany w nartach biegowych.

Podziel się z innymi

| |

Mieszkańcom naprzeciw - projekt uchwały.

2015-07-19 22:04
Kilka tygodni temu we wpisie pt.: "Stracony rok" opisywałem sytuację kilkudziesięciu rodzin, które nie z własnej winy wyłączone są z najkorzystniejszych zapisów uchwały o sprzedaży mieszkań komunalnych. Wskazywałem tam opieszałość i brak zdecydowania urzędników Marcina Zawiły w tej sprawie. Postanowiłem zadziałać samemu i przygotowałem zmienioną uchwałę w tej kwestii. W najbliższym tygodniu zgłoszę ją do konsultacji do Komisji Gospodarki Komunalnej. Możliwe, że pojawią się jeszcze poprawki. Postaram się, by projekt trafił pod głosowanie na najbliższej sesji rady miasta. Dochodzą do mnie sygnały, że będzie wsparcie dla zaproponowanego przeze mnie rozwiązania w innych klubach radnych:) Można jak widać ponad podziałami, gdy chodzi o dobro mieszkańców.

UCHWAŁA NR 437.XLVI.2013 RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY
z dnia............................................

w sprawie określenia zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych i użytkowych

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 9), lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), art. 12 pkt 8), lit. a) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 595 ze zm.), art. 68 ust. 1 pkt 7) i ust. 1b oraz art. 34 ust. 6 i art. 70 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Przeznacza się do sprzedaży - na rzecz najemców, z którymi zostały zawarte umowy najmu na czas nieoznaczony - samodzielne komunalne lokale mieszkalne i użytkowe, dalej zwane lokalami, znajdujące się w budynkach, położonych na terenach, które w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego - a w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - przeznaczone są na cele mieszkalne lub usługowe.
2. Wolne lokale przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu.

§ 2. 1. Wyłącza się ze sprzedaży lokale:
1) w budynkach przeznaczonych do wykwaterowania,
2) znajdujące się w szkołach, żłobkach, przedszkolach i innych obiektach, w których funkcjonują instytucje użyteczności publicznej,
3) w budynkach, w których lokale przeznaczone są wyłącznie na wynajem jako lokale socjalne,
4) mieszkalne, w których czynsz najmu ustalony został w drodze przetargu - przez okres 5 lat od dnia zawarcia umowy najmu,
5) w budynkach oddanych do użytkowania po 31.12.1998 r.,
6) inne, wyznaczone przez Prezydenta Miasta, jako nie podlegające sprzedaży z uwagi na ważny interes Miasta, po zasięgnięciu opinii merytorycznej Komisji Rady Miejskiej.
2. W przypadku nieruchomości, co do których zostały zgłoszone roszczenia o przeniesienie własności oraz w których prowadzona jest regulacja stanu prawnego, sprzedaż lokali podlega zawieszeniu do czasu zakończenia postępowania.

§ 3. Przepisy niniejszej uchwały, o których mowa w § 1 i 2 mają zastosowanie również do dzierżawców lokali użytkowych.

§ 4. Przy sprzedaży lokalu mieszkalnego wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości w wysokości 30%, z zastrzeżeniem § 5.

§ 5. 1. Przy sprzedaży lokali mieszkalnych, których najemcy złożą wniosek o sprzedaż do 31.12.2015 r. wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości w wysokości 79%, z zastrzeżeniem ust. 2 i ust. 5.

2. Przy sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach, oddanych do użytkowania w okresie od 01.01.1989 r. do 31.12.1998 r., których najemcy złożą wniosek o sprzedaż do 31.12.2015 r. wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości w wysokości 45%.

3. Przy sprzedaży lokali mieszkalnych, dla których umowa najmu została zawarta w wyniku zamiany wzajemnej, których najemcy złożą wniosek o sprzedaż po 31.12.2015 r. w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy najmu, wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości w wysokości 79% - z zastrzeżeniem § 2 ust.1 pkt 5.

4. Przy sprzedaży lokali mieszkalnych, dla których umowa najmu została zawarta na lokal zamienny lub w wyniku zamiany z urzędu, których najemcy złożą wniosek o sprzedaż po 31.12.2015 r., wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości w wysokości 55%

5. Przy sprzedaży lokali mieszkalnych, dla których umowy najmu zostały zawarte na podstawie §18 Uchwały NR 421.LI/2009 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Jelenia Góra (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego Nr 134, poz.2734 z dnia 19 sierpnia 2009r., z późn. zmian.), wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości w wysokości 75%.

§ 6. 1. W przypadku, gdy w lokalu mieszkalnym przeznaczonym do sprzedaży przeprowadzony był remont finansowany ze środków Miasta, warunkiem udzielenia bonifikaty jest zwrot kwoty odpowiadającej poniesionym przez Miasto nakładom.

2. Kwota, o której mowa w pkt. 1, obniżana jest z upływem każdego roku obowiązywania umowy najmu, poczynając od momentu zakończenia remontu, o 20% wartości nakładów poniesionych na ten remont.

§ 7. 1. Przy sprzedaży lokali mieszkalnych, o których mowa w § 4 i 5 w przypadku nabycia lokalu mieszkalnego za jednorazową zapłatę ceny udziela się dodatkowej bonifikaty od ceny nieruchomości w wysokości 20%.

2. Niespłacona część ceny lokalu mieszkalnego podlega spłacie w równych ratach rocznych, z oprocentowaniem w wysokości:
1) 3% w stosunku rocznym - w przypadku spłaty do 2 lat,
2) 5% w stosunku rocznym - w przypadku spłaty w okresie od 3 do 10 lat.

§ 8. 1. Przyznaje się pierwszeństwo w nabywaniu lokali użytkowych ich najemcom lub dzierżawcom, z którymi umowy najmu lub dzierżawy zawarte zostały na czas nieoznaczony.
2. Niespłacona część ceny lokalu użytkowego podlega spłacie w równych ratach rocznych z oprocentowaniem w wysokości:
1) 5 % w stosunku rocznym w przypadku spłaty do 5 lat,
2) 7% w stosunku rocznym w przypadku spłaty w okresie od 6 do 10 lat.

§ 9. Traci moc Uchwała nr 437.XLVI.2013 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych i użytkowych

§ 10. Najemcy, którzy złożyli wnioski o wykup lokalu a sprzedaż lokali nie została zrealizowana aktem notarialnym przed dniem wejścia w życie niniejszej Uchwały, nabywają lokale na zasadach obowiązujących w dniu złożenia wniosku chyba, że wyrażą wolę ich nabycia na zasadach określonych w niniejszej uchwale.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego

Komentarze

Aneta @ 66.249.81.*

wysłany: 2015-07-19 23:01

Rety! To mamy jednak pozytywnych i merytorycznych radnych! Tylko czemu PiSior?

Paweł Kucharski @ 159.205.1.*

wysłany: 2015-07-19 23:35

A dlaczego to zróżnicowane oprocentowanie? A równość podmiotów? A gdzie popieranie Małych i Średnich firm? Co to, czyżby przedsiębiorcy mieli być ukarani swego rodzaju "domiarem" jak to drzewniej bywało?

[Nie za bardzo rozumiem o co Panu chodzi panie Pawle. Zmiana o którą apeluję dotyczy lokali mieszkalnych. Bonifikowania sprzedaży lokali użytkowych ta uchwała nie przewidywała i nie przewiduje. Są one w naszym mieście i tak stosunkowo tanie. Jaki domiar?

A wspieranie małych i średnich firm - to nie kwestia tej uchwały. Mam wrażenie, że jej Pan nie przeczytał dokładnie. OK]

grimm @ 94.42.188.*

wysłany: 2015-07-19 23:55

świetna merytoryczna zmiana, która da się odczuć wielu mieszkańcom. oby tak dalej!

Minotaur @ 62.152.147.*

wysłany: 2015-07-20 00:14

Nad tekstami Pana Kucharskiego to nie wiadomo, czy śmiać się czy płakać: "drzewniej" zamiast "drzewiej", niemający nic do rzeczy domiar (gdzie Rzym a gdzie Krym?), którym podobno przedsiębiorcy byli karani właśnie "drzewniej", gdy tymczasem karani są obecnie, za rządów PO:

http://forsal.pl/artykuly/841248,kontrole-podatkowe-fiskus-zwieksza-ostrzal-firm.html

Myślę też, że zbytnie wdawanie się w szczegóły, pisanie o konkretnych uchwałach, motywach ich podjęcia i przewidywanych skutkach, operowanie konkretnymi danymi i zbyt spokojny ton wypowiedzi tak charakterystyczny dla Pana Radnego mogą być uznane za zbyt populistyczne. Tak więc powinien Pan wziąć przykład z Pana Kucharskiego i zamiast proponować uchwały i tłumaczyć szczegóły rozwiązań, powinien Pan wykrzykiwać wobec radnych konkurencyjnych klubów hasła i "pytania" w rodzaju: - gdzie równość podmiotów?! - gdzie popieranie małych i średnich firm?! - co wy, na głowę upadliście, chcecie znowu drenować kieszenie przedsiębiorców?!
O, i wtedy byłaby merytoryczna dyskusja, a nie ciągle tylko te uchwały, zapisy, przepisy, punkty.. Kogo to obchodzi? ;)

Widz @ 78.88.143.*

wysłany: 2015-07-20 07:52

Sprawa z tą uchwała jest „ arcyboleśnie „ prosta , jak to kiedyś powiedział „ klasyk „.
Dla Pana PK , będzie do przyjęcia bez „ pytań „ i „ wątpliwości „ , pod jednym wszakże warunkiem – nie będzie to propozycja PiS –u !

Konrad @ 185.25.122.*

wysłany: 2015-07-20 09:42

dobrze wiedzieć, że są jeszcze radni, którym się chce pracować na rzecz mieszkańców.

Paweł Kucharski @ 159.205.1.*

wysłany: 2015-07-20 11:15

Szanowny Gospodarzu, chodzi o Paragraf 8.
O lokalach użytkowych wspomina Pan również w paragrafie 3, ale nie rozwija.

do Minotaura
przepraszam za literówkę. Oby Pan tylko takie "kretynizmy" wypisywał.

Widz @ 78.88.143.*

wysłany: 2015-07-20 11:50

Sorry , że tutaj , tam z założenia - nie chcę .
Niestety , muszę w całości zacytować " wykwit " " Yntelektu " Pana PK< z jego bloga :
"Tego też pan nie zamieścisz bo prawdy biosz się jak diabeł święcnej wody.
Masz pan prawo.

PK.: tu nie chodzi o jakiś tam honor. Chodzi o bzdury i chamskie zaczepki. Nie będę się zniżał do AS-owskiego poziomu by dyskutować skoro nie ma z kim.
Jeszcze raz składam serdeczne gratulacje na ręce Prezydenta Elekta i Premier Kandydatki oraz oczywiście Prezesa za wysoki poziom i kulturę elektoratu PiS.

Panie Prezesie szacun. Wiedział Pan, że większość Narodu ma kłopoty z czytaniem i pisaniem, że o myśleniu już nie wspomnę i słusznie - w swojej strategii - postawił Pan na nich i do nich skierował i do ich poziomu dostosował swoją retorykę. Taktycznie - strzał w czarne, ale ja bym się takiego cynizmu wstydził. Wiem, że jest Pan równie inteligentny i sprawny politycznie co żądny władzy, wyrachowany i cyniczny. Z Tuskiem było trudniej, bo trafiła kosa na Tuska, ale Kopacz wspaniale daje się ogrywać.

Szkoda tylko, że swojej inteligencji nie wykorzystuje Pan dla dobra Polski tylko całą angażuje w walkę o władzę, ale władzę jedynie dla władzy i sławy. Szkoda, że te Pańskie taktyczne i socjotechniczne rozgrywki odbywają się na żywym organizmie całkiem sporego narodu europejskiego i że ich efektem jest obniżenie poziomu dyskursu politycznego o Polsce, a co za tym idzie, całej klasy politycznej.

Właściwie to ten nie wymaga komentarza ,jego kultura itd. itp. ...
Ale ...poziom nawet już nie stułbi , może wprost pierwotniaka ???
I w dodatku ...bezczelnego , bo skierowany do Prezesa PiS , w odpowiedzi na , wpis …AS – a .
Do kogo więc adresować głos w sprawie głupot wypisywanych przez Pana PK ???
Do jego rodziców , nauczycieli , rabina , czy bezpośrednio do lekarzy ???

AS @ 78.88.141.*

wysłany: 2015-07-20 12:10

Cytat z : Widz @ 78.88.143.*

"PK.: tu nie chodzi o jakiś tam honor. Chodzi o bzdury i chamskie zaczepki. Nie będę się zniżał do AS-owskiego poziomu by dyskutować skoro nie ma z kim."

Pan boisz się prawdy.
Szczególnie o sobie. I masz pan rację. Prawda zabija.

Na tema tego pożal się boże blogera, nie będę już nic i nigdzie pisał.
"...bo to mezalians byłby dla psa."

Paweł Kucharski @ 159.205.1.*

wysłany: 2015-07-20 12:46

Ponieważ zostałem frontalnie zaatakowany przez wyznawców Prezesa, to - przepraszam sąsiedzie, że tu - chciałem tylko przytoczyć cytat z AS-a obrazujący jego kulturę osobistą (sam tego nie przytoczył, bo chyba sam się własnego chamstwa przestraszył): "Pan Kucharski, po raz kolejny skasowawszy mnie na tym swoim zafajdanym kłamstwem i obłudą poletku, stracił wszelką zdolność honorową i przekonał mnie ostatecznie, że nie warto tracić czasu na czytanie i komentowanie jego wypocin.
...................................
Tego też pan nie zamieścisz bo prawdy biosz się jak diabeł święcnej wody.
Masz pan prawo."

Mam prawo, ale z niego skorzystam, bo ten cytat więcej mówi o Pańskim poziomie niż o moim.

Jako uzupełnienie obrazu kultury twardego PiSowskiego elektoratu dodam jeszcze przemyślenia Minotaura umieszczone na moim blogu. Uwaga tu cytat dosłowny: "Niestety wygląda to żałośnie - stary, zapluwający się antyklerykalnym jadem zgred, który nawet ateistę zapisze do kółka różańcowego tylko dlatego, że zadał mu dwa proste i oczywiste pytania, na które ten nie umiał odpowiedzieć."

Widz @ 78.88.143.*

wysłany: 2015-07-20 12:46

I jeszcze , tak na wszelki wypadek …
Chyba „ reklamacji „w sprawie bezczelnych głupot Pana PK , nie należy kierować do Pana Boga !
Nie jestem jakimś znawcą „ tematu „ , ale słyszałem , że Pan Bóg jest nieograniczenie miłosierny , ale …
…ale chyba nawet on nie ma nic wspólnego z Panem Pk , który jest niemiłosiernie ograniczony !

walka trwa @ 83.30.136.*

wysłany: 2015-07-20 13:20

Ten służalec pisowwski wszędzie ,gdzie się da Atakuje Pawla Kucharskiego .Bo to grożny dla paranoików przeciwnik.Czekam na rozwój zdarzeń.

Widz @ 78.88.143.*

wysłany: 2015-07-20 13:26

Znowu syndrom chuligana , który dostał od zaczepianego srogą nauczkę ... się żali ...i szuka oparcia w prawach człowieka , oczywiście w prawach , zaczepiającego , nie zaczepianego !
Żenada !
....Ponieważ zostałem frontalnie zaatakowany przez wyznawców Prezesa, to - przepraszam sąsiedzie, że tu - chciałem tylko przytoczyć cytat z AS-a obrazujący jego kulturę osobistą (sam tego nie przytoczył, bo chyba sam się własnego chamstwa przestraszył): "Pan Kucharski, po raz kolejny skasowawszy mnie na tym swoim zafajdanym kłamstwem i obłudą poletku, stracił wszelką zdolność honorową i przekonał mnie ostatecznie, że nie warto tracić czasu na czytanie i komentowanie jego wypocin...
ŻENADA !!!
Specjalista od hojnego obdarzania adwersarzy mianem ciemniaka i katotaliba , pozuje na arbitra kultury i elegancji !
Jak to prymityw myśli o sobie , że skoro używa papieru toaletowego i oraz noża i widelca , to już jest " człowiekiem kulturalnym "!
Czy nie rozumiesz prymitywie antyklerykalny i antyPiS -wski , że nie obraziłeś tylko AS -a swoim " przesłaniem " do Prezydenta Elekta i Premier Kandydatki oraz Prezesa PiSu , ale też mnie i niestety dla ciebie pustaku , na tę chwilę większość wyborców !
Załóż se na tym swoim kawałku Czarnego partyzantkę frustracie !!!

Dzidek @ 78.88.138.*

wysłany: 2015-07-20 13:34

Szkoda że jako mieszkaniec nie jestem zainteresowany wykupem za 1% (czysta pragmatyka oparta o zebrane dane) - bym temat podjął (z nudów).

Wpis robię dlatego że widzę jak kolejna uchwała jest niesprawiedliwa. Ubezwłasnowalnia kolejny raz liczną grupę mieszkańców która sam radny określił wcześniej i na to się powołuje teraz (zacytuję z radnego):

" Ci mieszkańcy mają prawo czuć się pokrzywdzeni, gdy omija ich okazja do skorzystania z bonifikaty. Powinni mieć do niej prawo..."

No i prawo im zabrał i nie tylko do bonifikaty :)
(kolejny raz - dla mnie nie nowina znając realia)

Wystarczy porównać poprzedni wpis radnego i obecny i okazuje się że zmodernizował starą uchwałę nie pod kątem tej grupy ludzi na którą się powołuje poprzednio pisząc o prawie... .

Zabieram głos gdyż publicznie to śmiesznie wygląda. :)

Tytuł powinien brzmieć - "Mieszkańcom przeciw - projekt uchwały".

Co do zgodności z prawem pisanych uchwał wprowadzających niesprawiedliwe reguły...wypowiedział się NSA w sprawie "Warszawskiej" ((I OSK 298/14 - Wyrok NSA) - blokując uchwałę całkowicie i zatrzymując sprzedaż wszystkim.


Na koniec opiszę mój logiczny problem z radnymi:

Mnie ciekawi jedno - dlaczego wielu komunalnych płaci maksymalny czynsz (nawet ci z zablokowaną możliwością wykupu), jak ten sam radny wielokrotnie otrzymywał (nie tylko on) prosty wniosek o błyskawiczną obniżkę czynszu - zgodnie z prawem i tylko wprowadzić pod obrady - ...wielomiesięczna cisza.

Czynsz obniżył obecnie minimalnie Wojewoda, bo wykorzystali mieszkańcy kolejny błąd radnych w uchwale czynszowej.

Zamiast zgodnej z prawem obniżki deklarowanej wyborcom (to tez ważne, bo przedstawia o co chodzi...) - radni wystosowali tylko apel i nawet odpowiedzi nie upublicznili...takie są fakty.

Blog ma to do siebie ze dane można konfrontować publicznie. Ja twierdzę że Radny obecnie "myli" fakty (nawet własne).

Oliwer Kubicki @ 79.189.51.*

wysłany: 2015-07-20 14:02

Panie Zdzisławie,
myli się Pan. W zaproponowanej przeze mnie uchwale znika punkt, który blokował wykup mieszkańcom, którzy trafili do wyremontowanych mieszkań (gdy koszt remontu przekraczał 12,5% wartości odtworzeniowej). "Zastępuje" go paragraf 6, który mówi, że owe osoby mogą wykupić mieszkanie na zasadach ogólnych (nawet z bonifikatą 99%), po zwrocie kosztów remontu obniżanym z każdym rokiem o 20%. Uważam, że to rozwiązanie korzystne i uczciwe (konsultowane z zainteresowanymi).

Możliwe, że uchwała się jeszcze zmieni w trakcie prac.

Pozdrawiam
Oliwer Kubicki

no to @ 83.30.136.*

wysłany: 2015-07-20 14:32

ni ma ciemniaków i katotalibów.A pytanie w sprawach udziału elekta-ułaskawienia kumpla zięcia prezydenta ,udziału w rozwoju skoków i 77 milionów dla pisowskiego senatora ,i płace dla asystentów.?To na razie.

Widz @ 78.88.143.*

wysłany: 2015-07-20 14:33

Do : walka trwa @ 83.30.136.*

Nie , żebym miał coś specjalnie przeciwko „ okazjonalnym Nickom , chociaż lubię , jak wiem z kim piszę , ale …
Wujek Gogle mi podpowiedziałem , ze używałeś Nicka : bida maruda ..
Nie lepiej było przy nim pozostać ???
Ach , rozumiem , ojczyzna w niebezpieczeństwie , to ty do walki !!!
Bo walka trwa i … trwa mać !
Nie bierz ostatniego członu powyżej za następnego Nicka , chyba że pasuje !

a jak @ 83.30.136.*

wysłany: 2015-07-20 14:47

z odpowiedzią na pytania?Co będzie, to strach się bać .Niestety, bo szkoda Polski i Polaków.To będzie boj zażarty i ostatni ,może dla prezia.?A co wtedy wy biedaki posłuszne i ulegle paronoidalnym czasom.?

Dzidek @ 78.88.138.*

wysłany: 2015-07-20 15:17

Panie Oliwierze - niech pierw Pan doczyta oba swoje teksty.

Chodzi o liczną grupę ludzi zawartych w w uchwale pod § 2. 1. 5) . to oni zostali ubezwłasnowolnieni i to z nimi także Pan rozmawiał nie tylko na komisjach.

Ten cytat "z Pana" też dotyczy wyłącznie tej grupy ludzi.

Ja wspominam to tutaj, gdyż wiem ze część z nich to czyta i niech wiedzą jakie są fakty (nie mity).

Pamiętam jak sam Pan w gronie radnych słuchał kobiety co już kilkakrotnie mówiła o człowieku (nie może on być , bo za chlebem "na saksach" także z powodu czynszu) co pod pozorem wyburzenia został przeniesiony z Drzymały do bloku "po 1998" z obietnicą (jak wszystkim - podkreślano że to zamienne) że wysoki czynsz (od początku) po np. 10latach zrekompensuje się możliwością wykupu (wcale nie za 1%).

Facet (jak wielu uczciwych ludzi w podobnej sytuacji, wyprowadzanych ze względu na budowę obwodnic, czy oddania centrum bankom) - nie zrozumiał że to już nowe pokolenie polityków (tych po 1989) i u nich słowo nic nie znaczy.

Co ciekawe - jego budynek wyremontowano i jeśli się nie mylę to wprowadzony w jego miejsce wykupił może nawet za 1%.

A On:
Możliwości wykupu niet - nawet możliwość zamiany wzajemnej spadła do "0" bo zamieniający nie chcą do lokalu co nie można wykupić wykupu.
(osobną sprawą jest odbiór techniczny części bloków co jeszcze na tzw. gwarancji musiały remont kapitalny przejść)

Ja śledzę politykę od dawna (takie mam zboczenie), a że pamięć mam dobrą i przepisy prawa troszkę znam - często się śmieję (to pozytywna strona ) nawet tego bloga.

Podkreślam - mnie nie interesuje własna korzyść (często dopłacam do interesu i z tym się zgodzę , bo wiedza kosztuje).

Jednakże działania radnych "przed kamerami i po za nimi" - to 2 odmienne sprawy ( a jeszcze ciekawiej , jak kamery zapomną wyłączyć) :).

Pan wszedł na blog i ogłosił (obecnie) publicznie - jako sukces że (tu pozwolę na publiczny cytat) - "Mieszkańcom przeciw - projekt uchwały".

To jest różnica (inni radni milczą publicznie - jak np. z tak prostą sprawą jak obniżka czynszu "wyłożoną na stół", bo przecież już wybory się skończyły i można...zapomnieć o temacie).

Te 2 światy (prawdy i sloganów) dzięki internetowi zaczynają w jakiś sposób procentować i to jest sukces.

Także z przyjemnością czytam inne wpisy (osób), które nie zdają sobie sprawy że to nie jest nowa uchwala (choć można ją i tak nazwać , jak się uprze) i np. stara dawała nadzieję że w nowej coś się zmieni w kierunku dobrze pojętej sprawiedliwości społecznej . teraz właśnie Pański projekt tym ludziom zamyka tę drogę (dla mnie ciekawe doświadczenie "przed/po").

Sukces ogłoszono.


[Panie Zdzisławie,
proszę wrócić do jednego z moich poprzednich wpisów. Pisałem tam o dwóch grupach poszkodowanych obecną uchwałą. Na istnienie grupy związanej z - nazwijmy to umownie 12% zwracałem uwagę na posiedzeniu KGK, na którym był Pan obecny. Zaproponowana uchwała wychodzi na przeciw tym rodzinom.

Zgoda - nie rozwiązuje ona problemu pokrzywdzonych osób, które mieszkają nie z własnego wyboru w nowych blokach. Mam tego świadomość. Proszę więc mi nie zarzucać złej woli i wrzucać do worka z innymi radnymi. Ja tą propozycją stawiam tylko krok naprzód. Krok, na który czeka wiele osób.

We wpisie o straconym roku wyraźnie pisałem, że osoby z nowych bloków są pokrzywdzone i powinny także być objęte jakąś formą bonifikaty. Nie mam jednak pod sobą 300 urzędników i i kilku prawników, którzy mogą opracować takie rozwiązanie, którego nie uchyli wojewoda, a prokurator nie doszuka się działania na szkodę miasta. Najprościej było by usunąć zapis § 2. 1. 5 jednak ja tego nie zaproponuję, bo z pewnością tłumaczył bym się z tego przed kimś ubranym w togę w kolorze czerwonym.

Znany Panu problem rozwiązać trzeba. Ale przy okrągłym stole. Mieszkańcy - radni - prezydent. Mieszkańcy są, radni są, ruch po stronie Prezydenta. Sprawa nie jest prosta, w większości miast w Polsce nie ma mowy o tak wysokich bonifikatach i sprzedaży nowej substancji mieszkaniowej. Trudno o znalezienie dobrego wzorca. Nie uchylam się oczywiście od pracy i jeszcze nie raz będę upominał się o mieszańców z najnowszych miejskich bloków.

Pozdrawiam i zwracam uwagę, że na sesji w maju zajmowałem się opisywaną sprawą i przywołałem Pana sukcesy we wskazywaniu błędów w prezydenckich uchwałach. Załączam link:
https://www.youtube.com/watch?v=avEnwuUmvDQ

OK]

Dzidek @ 78.88.138.*

wysłany: 2015-07-20 15:45

Ps - co do sprawy czynszu (mnie to nurtuje - hobby) jak uchwalaliście kolejną zmianę czynszu w takt wojewody (bo mi tylko wojewoda podał rękę i przekierowywał do was , to co nie chcieliście przeczytać) - Ja w dzień posiedzenia dzwoniłem "do was" i przekazywałem że nowa znowu ma wady....i .

Wasza reakcja była taka ze znowu Wojewodę musiałem angażować , byście zmienili w takt tego co mówiłem (i to dwukrotnie to robiono , bo każdy punkt musiałem pierw z Wojewodą wywalczyć).

To są fakty (nie mity).
Problem w tym że ja za to nic nie otrzymuję (czasami nawet pomawiany jestem nawet przez radnych).

Sprawa czynszu obecnie to swoiste "perpetuum -mobile" - biedni sponsorują biednych.

Jak zemrę to mam nadzieję że Żonie czynsz do zera obniżycie (ja jeszcze daję radę) - bo tyle spraw gratis załatwiłem nie będąc radnym, ani urzędnikiem (zmiany regulaminów zarządzeń , rozliczeń itp... - toż to chyba jak bym na etacie był przez pewien czas).

Niech chociaż Ona ma pożytek z Radnych.

Widz @ 78.88.143.*

wysłany: 2015-07-20 16:20

a jak @ 83.30.136.* vel bida maruda @ 83.30.136.*
Sformułuj pytania w zdaniach niekoniecznie madrych , bo to trudne , ale chociaż złożonych , nawet najprościej!!!
Odpowiedż będzie , natychmiast po tym , jak wyjaśnisz wszystkie afery PO , czyli dotychczasowej władzy !
Spróbuj zacząć od afery hazardowej , albo autostradowej , albo " inwestora katarskiego " itd itp ....
Albo nie , wystarczy POdsłuchowa ...!!!
Zaczynaj , walka trwa , może bój to jest twój ostatni ....!!!

Paweł Kucharski @ 159.205.1.*

wysłany: 2015-07-20 17:03

Szanowna Publiczności,
prymitywizm i chamstwo AS-a i Widza ma za cel zniechęcenie do pisania na forach. To oni, ich wysokolotne i przepojone wysmakowaną inteligencją, umiejętnością analitycznego myślenia oraz wysoką kulturą osobistą wpisy mają zawładnąć internetem.

Otóż drogi Panie Radny, proponuję wpłynąć na swoich współobywateli i postawić wreszcie podjąć odpowiednie kroki w celu uniemożliwienia absolutnej kompromitacji elektoratu PiS.

[Panie Pawle,
nie dam się wciągnąć w rozliczanie na zasadzie "partie oceniamy po wyborcach". Oto dlaczego:
- prowadzi do to sprowadzenia dyskusji do argumentu: a zwolennik PO, były członek tej partii wszedł do biura PiS, zabił z zimną krwią jednego pracownika a drugiemu starał się poderżnąć gardło (podoba się Panu?). Aha - największe poparcie Platforma ma w więzieniach...
- otwieramy tym sposobem drogę do prowokacji. Przypomnę - Andrzej Hadacz - słynny obrońca krzyża z Krakowskiego Przedmieścia, którym w spocie straszyła PO - okazuje się osobą, której za działalność obiecywano mieszkanie w Warszawie. Wystarczy więc zapłacić kilku trollom by radykalnie opisywali przeciwnika i później wskazać: popatrzcie kto stoi za Kaczyńskim...

Panie Pawle, na swoim blogu częściej zajmuje się Pan antypisowską publicystyką, niż sprawami lokalnymi. Wchodzi Pan na ring, proszę się nie dziwić, że spadają na Pana ciosy. Pana radykalna postawa prowokuje adekwatne reakcje - a wtedy ustawia się Pan w wygodnej roli ofiary...

Pana słowa: "proponuję wpłynąć na swoich współobywateli" są przerażające. Czy ustawia się poza społeczeństwem? Dlaczego? Czuje się Pan lepszy? Kto dzieli Polaków?

Co do uchwały to reguluje ona przede wszystkim bonifikaty przy wykupie lokali mieszkalnych. Proszę o wykrystalizowanie swoich oczekiwań, bo nie za bardzo rozumiem Pana uwagi.

OK]

Widz @ 78.88.143.*

wysłany: 2015-07-20 17:37

A jednak syndrom chuligana …

… PK.: Prezes wchodził w d..ę o. Rydzykowi i wszystkim katolicko-kościelnym ortodoksom. A tak w zasadzie, to tam nie miejsce na jego oficjalne wystąpienia. To dobrze nie rokuje dla świeckości Państwa…

Przykład wysublimowanej kultury w wykonaniu pierwotniaka polskiej kultury politycznej .
http://sjp.pl/pierwotniak

Nic dziwnego , że żadna partia nie chce takiego w swoich szeregach .
Problem w tym , ze ja też uważam , że jest on w szeregach osób , tak jak ja , bezpartyjnych !!!

Pracowity i bezkompromisowy radny @ 83.30.155.*

wysłany: 2015-07-20 17:51

Panie Kubicki. Rozumiem, ze do tej pory nie miał pan czasu, by zająć sie ta sprawą. Dopiero teraz, gdy kampania przedwyborcza w pełni znalazł pan chwilę swego, jakże cennego czasu, by wesprzeć chętnych do wykupu mieszkań komunalnych. Katolicko-pisowska obłuda czy katolicko-pisowska uczciwość?

[Do tej pory to miasto się tą sprawą "zajmowało". Zapraszam do lektury wpisu o straconych latach i obejrzenia materiału z maja:
https://www.youtube.com/watch?v=avEnwuUmvDQ

Nie żywię jednak nadziei, że Pana/Panią przekonam. Prezentowane we wpisie zaślepienie i spiskowa teoria rzeczywistości zasmucają.

Podobne wpisy przekonują mnie, że antyklerykałowie to ludzie całkowicie zaślepieni nienawiścią OK]

AS @ 78.88.141.*

wysłany: 2015-07-20 18:25

"Widz @ 78.88.143.*
wysłany: 2015-07-20 17:37

A jednak syndrom chuligana …

… PK.: Prezes [... ] przepraszam ale nie podoba mi się wzajemne obrażanie komentujących. Proszę zachować umiar OK]

Piękna Helena @ 109.241.119.*

wysłany: 2015-07-20 20:01

Witam Pana. Jestem pełna uznania za dotychczasowe pańskie działania. Mam wrażenie, że Pan jako jeden z wielu Radnych wyróżnia się swoimi działaniami na rzecz mieszkańców.Pana opinie wyraźnie są różne od obiegowych a na to trzeba mieć odwagę. Tak trzymać. Powodzenia. Pozdrawiam.

mietek gawryjołek @ 46.113.90.*

wysłany: 2015-07-20 20:05

a uchwała z pzdziernika ubiegłego roku, która monopolizuje rynek usług i tak od kwietnia tego roku mamy tylko jednego wykonawcę co do opieki nad cmentarzami,napraw dróg ,cała zieleń w mieście i wiele innych usług.to jedyny słuszny wykonawca jakim jest MPGK sp.zoo na takich samych prawach handlowych jak każdy inny podmiot gospodarczy co z wolnym rynkiem czy do naszego miasta wróciła komuna?Panie Radny proszę się i tym zająć.

Czytelnik @ 92.40.248.*

wysłany: 2015-07-20 21:35

No przecież mówię Panie Kucharski co Pan widzi na obrazkach?🐁🐁🐁🐁

Minotaur @ 178.183.168.*

wysłany: 2015-07-20 21:52

Ja w punkcie 8 widzę co najmniej 5 domiarów.
A z paragrafu 3. wyziera rażąca nierówność podmiotów, ale to dobrze, bo egalitaryzm jest zły.

A tak serio - sorry, że znowu dolewam oliwy do ogniska bez związku z tematem lokali mieszkalnych, ale chciałbym polecić pewną rzecz, którą właśnie dzisiaj rozpocząłem czytać. To wydany przez "rozwalaczy państwa" (copyright PK) z Teologii Politycznej zbiór esejów zmarłego przed kilkoma laty Pawła Paliwody pt. "Kambei Shimada". I od razu rzuciła mi się w oczy zawarta w jednym z tekstów jakże aktualna i chyba oczywista konstatacja, którą pozwolę sobie zacytować:

"Bez historycznych i filozoficznych studiów każdy wzbogacony handlowiec, właściciel zakładu fryzjerskiego czy absolwent socjologii może bez trudu poczuć się kimś lepszym od 'moherowych beretów'. Wystarczy obrazić się na większość społeczeństwa, na Kościół katolicki, na 'sowieckiego człowieka'. Stajemy się wtedy 'umysłami krytycznymi', które wyrastają ponad zacofane masy. "

Od siebie dorzuciłbym uwagę, że rzeczywiście - wykształcenie co poniektórych "wykształciuchów", którzy straszą po telewizyjnych studiach, łamach gazet, blogach i forach internetowych składa się właściwie tylko z dwóch elementów: pogardy dla zwykłych ludzi i bezgranicznego samouwielbienia. Brakuje w nim niestety miejsca choćby na rozwiązywanie równań wielomianowych, cytaty z "Wesela" czy np. jakże przydatnej wiedzy o prawie samorządu terytorialnego. W każdym razie - polecam ostatnią publikację TP!

AS @ 78.88.141.*

wysłany: 2015-07-20 21:56

"PK.: Prezes [... ] przepraszam ale nie podoba mi się wzajemne obrażanie komentujących. Proszę zachować umiar OK]"

Łajza manipuluje wpisami komentatorów. Tutaj i u siebie.

Dzidek @ 78.88.138.*

wysłany: 2015-07-20 22:09

Panie Radny - tylko proszę mnie nie mieszać z jakimiś "anty...".

Wrócę ściśle do tematu (i to Pana).

Przed wyborami samorządowymi w ratuszu (na sali posiedzeń) do zebranych tam ok. < 100 osób (mogę sprawdzić nawet dokładniej) wyszło 4 przedstawicieli partii:
- 1 z PiS
- 1 z SLD
- 2 z PO
i przy wszystkich tych ludziach podkreśliło że projekt uchwały za tzw "1%" wszystkie te partie (podkreślali że są na sali właśnie jako wspólni reprezentanci tych partii z tak uzgodnionym stanowiskiem) zostanie błyskawicznie złożony w imieniu tych partii.

Ja już wiedziałem że to jest tylko lep wyborczy (znałem główny powód tej reakcji radnych) przyjąłem wyłącznie za dobra monetę sam fakt nie tak wysokiej bonifikaty (sam jestem przeciwnikiem obecnie wykupu - mam swoje powody , ale to sprawa indywidualna),ale prawnie przywrócenie części mieszkańcom jakiś wyborów.
Partie weszły do nowej Rady (z SLD nie wszedł - ale to było stanowisko partii nie człowieka) - więc ciekawy byłem co dalej.

Teraz osoby publiczne milczą na temat tego stanowiska (to nie było w żadnej kampanii wyborczej podnoszone, ale w ratuszu - "twarzą w twarz") mimo składanych pism.

Ja ze swojego punktu widzenia nawet bym przyjął częściowe wycofanie się z ze złożonej publicznie obietnicy - czego wyraz dawałem w wielokrotnie składanych do Was wniosków itp.
Wskazywałem wiele prawnych rozwiązań stosowanych w innych miastach , które są logicznym i prawno-społecznym kompromisem.
Ale znowu....cisza (choć wiem ze pisma dochodzą).

Teraz(to właśnie jest namiastka "debaty publicznej") Pan radny uruchomił wątek, gdzie w sumie (znając całość) wyskoczył "jak filip z konopii" ze wskazanym środkowym palcem tym osobom co byli w ratuszu i ogłosił ....sukces (dla tych ludzi też) ????????????????

Ja zaś zestawiłem fakty i upubliczniłem.

Mnie ciekawi (a znam trochę kulis) do jakiego wniosku na koniec dojdziecie drodzy radni (jako przedstawiciele 3 ugrupowań, mający zawsze większość)?

Zabawne jest to ze każdy wniosek będzie dla mnie korzystny.

Jednak z zażenowaniem patrzę jak w sumie naigrywacie się ze starszych osób, które np. (tak mi tłumaczyli) zaufali np. w szyld PiS.

Mało tego - Pan Panie Oliwerze i w poprzednim wpisie i na komisji i w mediach utrwalał im przekonanie że nie zostawi Pan tej sprawy.

Jakby Pan np. zezwolił im na wykup w projekcie za 100% (a czemu nie - oczywiście to mój punkt widzenia) - to jeszcze bym zrozumiał (inni zapewne nie - bo myślą ze radny "kłamać" nie może - dałem cudzysłów , jakby ktoś ego miał zbyt wielkie).

Pan jednak w swoim projekcie zachował się tak, jakby amnezji dostał i nadal zablokował możliwość wykupu (ogłaszając sukces tym.tych zablokowanych).

Ja Panu teraz właśnie publicznie przypominam (innym też mogę) - bo nigdy nie bałem się debaty publicznej, ze coś jest nie tak.

Innym przypomnę (a mnie to tak bawi) ten ważny link:

http://www.pis.org.pl/download.php?g=mmedia&f=statut_2013.pdf

Chętnie podyskutuję (w oparciu o ten temat) nad Rozdz. II Art.4 (tak na początek)

Zaznaczam i jest to w dokumentach urzędowych - sam nie jestem zainteresowany wykupem.

Zainteresowany wyłącznie jestem jak daleko Radni zabrną (i mam nadzieję że to będę mógł upublicznić/wykorzystać).

Malkontentom i znudzonym dodam że mam tez sporo materiałów na inne tematy, bo jestem (i to od wielu lat) skażony 'ideą" VaGli -Waglowskiego (czasami mnie mailowo naprowadza na coś, jak się plączę).

Pozdrawiam (także tych co nic nie rozumieją).

Dzidek @ 78.88.138.*

wysłany: 2015-07-20 22:20

Teraz dopiero doczytałem "Pańskie sprostowanie" i nie zmieniam nic z powyższego wpisu.

Proponuje zerknąć na powyższy wpis - to są same fakty (i odczucia ludzi , którzy już do mnie piszą).

Nie muszę nic prostować, ani się tłumaczyć.

I jeszcze jedno - oduczcie się wreszcie zasłaniać urzędnikami . Wszystko jest w Ustawie o samorządzie gminnym i statucie.
Wystarczy tylko chcieć (przykład pan ma z czynszem - wszystko miało być niezgodne z prawem , a niezgodne wyszło to co ja wskazałem ).

Pozdrawiam i życzę owocnych debat (także na czynszem , gdzie wielokrotnie zwracałem się do was ze w 3min wykażę jak można czynsz obniżyć zgodnie z prawem a ja i tak będę miał najwyższy).

Mało tego - tak obniżony czynsz będzie dopiero zgodny z prawem (są na to wyroki).

Dzidek @ 78.88.138.*

wysłany: 2015-07-20 22:39

I jeszcze jedno (co do 'okrągłego stołu") - ja do tego stołu pchałem się oknami (jak mnie drzwiami wyrzucaliście) - składałem tyle pism i wariantów.

Za was wykonałem robotę wśród części komunalnych i sami kompromis przyjęli - Wy po prostu nie chcecie tego słuchać.
(tylko ze u mnie nigdy archiwum dokumentów/korespondencji nie ginie od czasu chmur internetowych itp. - mam datami pookładane )

Pański wpis jest właśnie okazją że "co się odwlecze...".
I w sumie za to jestem wdzięczny...Panu.
(reszta ociekła na Facebooka...)

Bartek @ 78.88.142.*

wysłany: 2015-07-20 23:10

Panie Dzidku, nie widzi Pan, że radny pomaga tą zmianą takim rodzinom jak moja? Proszę się zastanowić...

Oliwer Kubicki @ 82.139.16.*

wysłany: 2015-07-20 23:14

Panie Zdzisławie,
urzędnicy po roku prac stwierdzili, że żadnych zmian w uchwale nie będą wprowadzać. Ja się na to nie zgodziłem i chcę wprowadzić zapisy, które przynajmniej części mieszkańców pomogą wykupić mieszkanie.

Ale to mnie Pan swoimi komentarzami czyni wrogiem numer jeden. Bo zaproponowane zmiany nie rozwiązują wszystkich problemów. Szkoda, że nie odróżnia Pan hamulcowego od sprzymierzeńca.

Ja nie uważam sprawy za zamkniętą. A Pan?

Patrycja @ 66.249.81.*

wysłany: 2015-07-20 23:27

Do pana ktory tyle pisze:
Mniej o sobie,wiecej o problemie. Radny z pewnoscia zaproponowal rozwiazanie,ktore pozwoli na wykup mieszkania czesci mieszkancow. Nie widzi pan tego? Pana postawa to typowe Polskie piekiełko.

AS @ 78.88.141.*

wysłany: 2015-07-20 23:31

Wracam do tematu, ale na poważnie bo czasem tu sobie żartujemy ;-)

"PK.: Prezes [... ] przepraszam ale nie podoba mi się wzajemne obrażanie komentujących. Proszę zachować umiar OK]"

Na tekst, gdzie to J.K. wchodzi ojcu T.R. wiadomo gdzie, zareagowałem żartobliwie,
używajac powszechnie widocznego na murach skrótu: "HWDP",
odczytanego swojego czasu w telewizji publicznej przez jakąś policyjną rzecznik jako: Hcę Wstąpić Do Policji,
w ten sposób, że dodałem do tego jeszcze K, to znaczy: "Konnej"! A to ze względu na jej większą skuteczność! Boć przecie "konia z rzędem temu..." itd.
A Pan, Panie Oliwerze,mnie wycina :-( ;-)

No i na tym kończą się mało kurturarne ;-) harce itd.

[Panie ASie- możliwe, że zmasowany atak "Dzidka" wytępił mi dowcip :)
Pozdrawiam OK]

Co ja 👀widzę @ 92.40.248.*

wysłany: 2015-07-21 00:11

Nie wiem dlaczego Pan Kucharski widzi dziwne rzeczy🐾🐶

Dzidek @ 78.88.138.*

wysłany: 2015-07-21 01:04

Chyba Państwo nie rozumiecie kontekstu. Ta sprawa ciągnie się od 2013go roku (łącznie z pomówieniami i setkami pism). Teraz się dowiaduję że Radny jak wniesie projekt ustawy i przegłosują - znowu sprawę zamknie na lata. Czy nie rozumiecie ze w ten sposób wyklucza się około 100 rodzin (czyli kilkuset mieszkańców) z jakiejkolwiek możliwości wykupu (nie chodzi wcale o 1% , ale możliwość wykupu).
Jednocześnie Radni w obecnej chwili zezwolili (tak od 2014go roku) na maksymalizację czynszu do stawki największej jak jest możliwa (już tylko wojewoda blokuje wysokość czynszu).
Więc ta sama grupa ma znowu maksymalną stawkę czynszu.

Wystarczyło (bo to się ciągnie od 2000go roku) - ludzi ostrzec że wprowadzając się tutaj nie będą mieli żadnej możliwości wykupu. Jednak było wręcz odwrotnie - mieszkańcy mają wiele dokumentów (chyba od 2004go roku) jak "tuz tuż" sprzedaż wprowadzą(nikt nie liczył za 1%, ale czas...). Przełomem miało być właśnie spotkanie z przedstawicielami 3 partii - a tu taki "zonk'.
To nie jest nowa uchwala - to jest stara ze zmianami i oczywiście jak przejdzie - okaże się co są warte słowa radnych.

Wiem ze wielu osobom przeszkadza moje pisanie (bo miało być tak ładnie , a wyszło jak zwykle).

Kończę i odniosę się do tzw zarzutów:
P. @Patrycjo - uchwała istnieje, to są zmiany które nie obejma tej kilkuset osobowej grupy (więc działał Pan Kubicki z tymi radnymi , co obiecali jakiś kompromis, czy nie?)

P. @Kubicki - problem jest tego typu (opisany wyżej i w mailu) że jak to jest wyłącznie Pańska zmiana - to prawdopodobnie "koledzy" ją przyklepią i będzie spokój z tą setką na lata (powiedzą ze to Pańska robota - pretensje do Pana).
Jednak ja nie mam pretensji za ten wpis, gdyż z drugiej strony może mi się udało nagłośnić że przecież Pańscy koledzy nie powinni tego przyklepać - bo w obecności 100 świadków twierdzili parę miesięcy temu w imieniu swoich ugrupowań że sprawy nie można tak zostawić.
Fajnie nie - szczególnie jak ktoś z boku obserwuje i nie zdaje sobie sprawy ile jeszcze po drodze dziwnych zdarzeń było.

Ale nie marudzę już i dodam że tak zrobioną uchwałę możną łatwo zaskarżyć (czego ja na pewno nie uczynię) i wtedy sprzedaż stanie dla wszystkich.

Paweł Kucharski @ 159.205.1.*

wysłany: 2015-07-21 10:34

Szanowny Panie Oliwierze,
we wspomnianych przeze mnie paragrafach wspomina Pan również o lokalach użytkowych i stąd moje pytania.

Co do owego hejtu, to przypominam, że jestem otwarty na każdą dyskusję i ostatnią rzeczą jest wymaganie by wszyscy myśleli tak samo oraz wyznawali tylko jednego "Boga". Problemem jest poziom tej dyskusji i ilość bluzg w niej padających. Nie chodzi o dzielenie, bo ów podział już istnieje i niestety jest osią tak zwanej dyskusji politycznej. PO walczy z PiS, a PiS z PO, a sprawy Polski i Polaków się w tej walce gdzieś gubią. Pozostaje walka dla walki.

Przypominam jednak, że prezydent RP winien być prezydentem wszystkich Polaków (nawet tych nie katolików), że istnieje konstytucyjny rozdział Kościoła od Państwa. Premier natomiast winien Naród pytać nie o to czy chcą dłużej czy krócej pracować albo czy chcą obniżki podatków, bo na te pytania odpowiedź jest znana bez ich zadawania - premier powinien proponować drogi osiągnięcia tych celów i o nie ma oprawo pytać Polaków. Rzucanie jedynie populistycznych haseł nie jest rządzeniem.

Mam nadzieję, że tu się zgadzamy. Prawda? Przecież jest Pan z wykształcenia politologiem, to te zależności nie powinny być Panu obce.

Minotaur @ 178.183.168.*

wysłany: 2015-07-21 12:14

Panie Oliwerze (nie Oliwierze), niech Pan się zgodzi z Panem Kucharskim, to otrzyma Pan nominację na "światłego pisowca" (podobnie jak ojciec Gużyński to "światła część Kościoła") :D

Widz @ 78.88.143.*

wysłany: 2015-07-21 13:05

Naprawdę staram się jak mogę , traktować wypowiedzi Pana PK , poważnie .
Ale on nie daje mi żadnej szansy , są one tak infantylne , że …
Wpis skierowany do Pana Panie Olivierze , ja odbieram , jako błaganie rozkapryszonego dziecka : „ no powiedz , że nie jestem głupi , że jestem kulturalny …
I to groteskowe „ mrugnięcie „ , miedzy nami , politologami „ , bo „ wiecie , rozumiecie , reszta „ hołoty „ …
Przypomina mi sposób szukania przez Pana PK źródła tego „ hejtu „ , rozmowę własnie dziecka z ojcem.
Na pytanie : „ dlaczego Pawełku pobiłeś się w przedszkolu z Witkiem ? „.
„ Bo on mnie uderzył ! „
To trzeba mu było oddać ! „
Synek z dumą : „ ja mu pierwszy oddałem ! „.
Pan Pk jeszcze nie dorósł do poziomu tego chłopca , on dalej gra / symptomatyczne , jak się zwraca do nas : „ Szanowna Publiczności „ , istny „ Idol „ ! / i robi z siebie ofiarę !
Czekam na okrzyki z Czarnego : „ Polacy czyli Katotalibowie mnie biją !!!
The show must go !!!
Panie Oliwerze , napisał Pan coś o w kontekście Pana PK o ringo i ciosach .
Błąd !
O ile ja znam boks , to przeważa w tym sporcie szacunek dla przeciwnika lub choćby respekt dla „ wymowy „ jego pięści !
Zaczepki z reguły są zabiegiem marketingowym !
Pan PK nie pasuje mi do ringu , bo to jest sport , z jasnymi regułami !
Pasuje mi raczej do oprycha z bejsbolem , który myśli , że wszystkich sterroryzuje .
A gdy się okaże , że to on „ oberwał „ - to szloch : ani tata ani trener/ teoretycznie , hipotetyczne zakładam absurdalną sytuację , ze byłby Pan PK zdolny mentalnie zmierzyć się z kimś w ringu , stąd ten trener / nie uprzedzili , że „ on może oddać , może też uderzyć „ !
No i gdzie są ci przeklęci działacze Human Rights Watch , czemu nie ma ich tuż przy ringu ???
Niech Pan uważa Panie Olivierze , to może być kolejne pytanie / i zadanie ! / dla Pana , ze strony Pana PK !!!

Widz @ 78.88.143.*

wysłany: 2015-07-21 13:11

PS . Już po puszczeniu tego tekstu dostrzegłem , ze napisałem , bez intencji , ... kontekście Pana PK o ringo i ciosach .
Miał być ring , ale może podświadomośc w tym przypadku słusznie podpowiedziała mi " ringo " ???

Duch Gór @ 94.197.121.*

wysłany: 2015-07-22 00:59

Pan .P.K płacze, na swoim blogu,Panie Pawle. Ja nie płakałem jak mnie karali za pomówienia i z dzieckiem na 3 miesiące na prace społeczne wysłali ,bo wychowywałem je sam,PO 3 miesiącach pewna szmata, przysłała komornika który powiedział że od 3 miesięcy nie zapłaciłem złotówki , wiesz co mu odpowiedziałem ? Że dopiero z tej pani wniosku skończyłem pracować społecznie,a tu nowy wniosek do Pana... Rumieńce na twarzy, otworzył akta i posiedział , przykro mi nic tu pomnie,to ja se już pojadę nie będę brał udziału w tym !!!, komornikowi przykro!!! Mi nie było przykro to nie ja swoim nazwiskiem , niszczylem obywateli... Nie ja we WŚI pracowałem..

Duch Gór @ 94.197.121.*

wysłany: 2015-07-22 01:15

Panie Kucharski.P.jeszcze raz Panu powiem dlaczego! bo w innym Sądzie Pani Sędzia .udowodniła przesłu****ąc osoby pod słowem ,,Przysiegam" że oskarżono mnie za pomówienia !!! Tam też znajdują się sfałszowane wnioski pisane komputerowo jak i faxowane z podrobionym podpisem, A Pan chce mnie PIS straszyć. Dzieci kominiarzem Panie Kucharski Pan strasz tak jak te panie mi wmawiały że to sszystko wina PISu przychodząc mi do domu.

Duch Gór @ 94.197.121.*

wysłany: 2015-07-22 01:25

Śpiący jestem z błędami klikam dobranoc.✌️

Duch Gór @ 94.197.121.*

wysłany: 2015-07-22 01:36

No nie mogłem ,napisze słyszę to od takiej pani z Sądu ,wszystko jest polityczne i to wina PIS ,wiec sie wybrałem do bióra,PIS a potem ze 4 kobiety z urzędu mi mówią niech Pan tam nie idzie bo pana zniszczą , bo panie wysyłały pokrzywdzonych do biura PO. Poczynania wszystkie problemy z urzedów ustawały w przekonaniu niezwykłej mocy socio-techniki. A ja dalej mam w 4 literach politykę ,i szmaty latające PO domach ze Wśi i cywilne służby.

Minotaur @ 178.183.183.*

wysłany: 2015-07-22 02:18

"Przypominam jednak, że ptaki mają skrzydła (nawet te nielatające), że istnieją też ptaki, które żyją w zbiornikach wodnych, jak np. łabędzie. Natomiast czaple zjadają żaby. A bociany z kolei na zimę odlatują do ciepłych krajów i potem wracają. Są w przyrodzie przyjazne ludziom ptaki, np. sowy, bo sowa oznacza mądrość. Ale są też np. ptaki-szkodniki, jak np. szpaki, które wyjadają czereśnie. Różnie to jest z tymi ptakami.

Mam nadzieję, że tu się zgadzamy. Prawda? Przecież jest Pan z wykształcenia ornitologiem, to te zależności nie powinny być Panu obce."

Widz @ 78.88.143.*

wysłany: 2015-07-22 14:10

Sorry , ale zostałem niejako wywołany do tablicy na blogu Pana PK …
Ponownie , z dużym , jak zwykle , rozbawieniem, przeczytałem , pseudointelektualne , pisane dalej z poczuciem niejasnej dla mnie „ misji „ i zrozumiałego / choć nieuzasadnionego ! /, jak najbardziej poczucia wyższości , brednie Pana PK .
Postaram się , w skrótowej z konieczności formie , na kilka tylko uwag .
Czytający ‘ wstępniaka „ Pana PK czytelnik , nie znający polskich realiów np. obcokrajowiec , może odnieść wrażenie , że czyta coś na kształt słynnych „ raportów Karskiego „
Przemoc , niemalże eksterminacja niekatolików w środku Europy , w kraju , będącym członkiem Unii Europejskiej .
Przecież to może być prawda bo to pisze ktoś , kto nazywa się Polakiem , nie żaden korespondent .
Że to mogą być jego fobie i urojenia ???
Tzw . przeciętny czytelnik nie zapyta o fakty , zaś ten co zapyta / patrz : Dzidek @ 78.88.138.* / , jest informowany , że Pan PK faktów mu „ oszczędził , w trosce o jego komfort życia a może nawet zdrowie psychiczne …
Dalej , Pan Pk , pisze do Pana Oliwera , że on jest / tzn PK / jest mądry , nowoczesny , tolerancyjny itd. . , tylko jest niezrozumiany nie tylko przez prostą hołotę i hejterów z PiS – u , czyli AS – a i Widza , ale , o dziwo , także przez Pana Oliwera /.
Jacy oni są wszyscy ograniczeni , że nie potrafią posiąść „ głębi „ jego myśli i intencji !
Przecież on jest Midas , co wszystko …
A że wychodzi na to , że jest anty – Midas i to co mu wychodzi w działalności publiczno – publicystycznej to nie złoto ???
Taka maleńka dygresja , Pan Pk żyje chyba w jakimś podziemnym , ale udającym jedyny istniejący świat , ten z filmu „ Seksmisja „
Jego „ argumenty przypominają mi , nader często , następujące „ genderowie „ :
„ Kopernik też była kobietą „ !!!
Panie PK , może ktoś wreszcie wyciągnie Pana z tego mrocznego świata do świata realnego , gdzie mimo problemów egzystencjalnych , mimo wszystko , jest lepiej , zwłaszcza dla wątroby !
W tekstach Pana Pk jego „ EGO „ całkowicie nie koresponduje z jego „ iq „
Widać to po traktowaniu nie tylko „ wrogów „ takicj jak ja , AS czy Minotaur , ale nawet ludzi mu sprzyjających , takich , jak Pan Gawryjołek , który ośmielił się mieć odmienne zdanie / w sprawie sześciolatków a który został „ załatwiony „ argumentem , że sześciolatki powinny iść do szkoły , bo on , tzn PK w tym wieku poszedł i w związku z tym dyskusja jest bezprzedmiotowa /
Czyżby ?
A może jednak było za wcześnie Panie PK ???
Brak tzw ‘ pomyślunku „ i BUTA pana PK „ wyłazi „ na każdym kroku !
Nie „ pochylił się nad uwagą Dzidka , że ex definitione , jego „ wstępniak „ doskonale wypełnia definicję „ trollowania „
On wspaniałomyślnie oświadczył :
…Nie obrażam się na Widzów i ASów - nie akceptuję jedynie poziomu bluzgu i bezmyślności.
On podobnie jak Prezydent Komorowski i Kuczyński niczego nie rozumie , wszyscy są „ofiarami „ .
Tylko nie widzą , że są swoimi ofiarami , własnego działania .
Panie PK , to , że Pan deklaruje , ze się Pan na mnie nie obraże , to jest dla mnie indyferentne , albo inaczej , mi to LOTTO !
Wystarczy , że Pan mnie przestanie obrażać , wtedy może Pan liczyć na wzajemność !
Nie jestem sterroryzowanym frajerem , który Panu nadstawi do uderzenia drugi policzek !!!

Widz @ 78.88.143.*

wysłany: 2015-07-22 14:57

Doskonały przykład nie – trollowania Pana PK
Najpierw odpowiedź Panu Dzidkowi , że on PK , nie uważa „swojego „ wstępniaka „ za trollowanie .
Bez uzasadnienia !!!
On uwaza i … już !!!
Póżniej mętnie , pseudointelektualnie , bez związku :
Widzi Pan, tak się porobiło, że w dyskusji pewne tematy się pomija ze strachu przed owym trollowaniem i radykałami. Ale celem tychże trolli jest właśnie wyrugowanie pewnych poglądów z przestrzeni publicznej, a to jest chore.
Ale póżniej jest tylko …” lepiej „ :
Na „ obojętny „ wpis Fakt @ 78.88.144.* :
Wszyscy mają głowy, niektórzy jeszcze rozum
Odpowiedź godna „ prymusa” ostatniego szkolenia hejterów PO :
Bez ładu i składu , bez związku , za to , obowiązkowo ze znaną , ograną do …zwymiotowania tezą :
PK.: oto przykład z ostatniej chwili: senator Iwan odchodzi z PO jako protest przeciwko in vitro. Czyli pan Senator szykuje się do zmiany barw, a może zapomniał że nie jest katechetą lub na pensji Episkopatu i nie jego rolą jest stanie na straży zgodności życia Polaków z dogmatem Kościoła katolickiego. Pan Senator winien w tej sytuacji złożyć mandat, bo się na senatora RP nie nadaje.

A może wszyscy prawicowcy na chwilę wrócą do swojego oburzenia na odrzucenie podpisów w sprawie sześciolatków. To wówczas mówiono o niesprawiedliwości i nieliczeniu się z wolą Narodu. Dziś, ci sami psioczą na PO i Prezydenta, którzy zalegalizowali procedury popierane przez 80% Polaków. Czyli "punkt widzenia zależy od ....". Pełna populistyczna manipulacja. Czy to najważniejszy problem w dzisiejszej Polsce? Czy kogokolwiek zmusza do stosowania in vitro? Jeśli nie akceptujesz - nie robisz i już! Proste? Proste, ale nie dla katodemagogów i radykałów.

Ten fakt jest wspaniałym odbiciem podejścia do woli Narodu - jeśli Naród popiera nasze pomysły jest wówczas światły i wspaniały, jeśli nie, to a kysz.
Pania PK , podrzucam temat , do obróbki w tym „ stylu „ :
http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,title,CBOS-wiekszosc-Polakow-akceptuje-kare-smierci,wid,5954806,wiadomosc.html?ticaid=115446&_ticrsn=3

No i oczywiście proszę nie zapomnieć o napomnieniu potencjalnych ofiar zabójstw , żeby nie wchodziły zabójcom w drogę !
Proszę tylko tym pamiętać !
To przecież taka prosta do spełnienia przez Pana prośba .
Pan przecież wszystko może , może nie zaraz potrafi , ale właśnie może wytłumaczyć !
Jest Pan wielki …

Widz @ 78.88.143.*

wysłany: 2015-07-22 15:16

I jeszcze w temacie ostatniego wpisu Pana PK , który skopiowany dałem powyżej !
On ,ten opiewany przez poetów i Minotaura , krytyczny „ analityk „ w jednym , / przepraszam za zbieżność wyrażenia , ale to nie w tym kontekście / ustępie pisze o finansowaniu zadań senatora / z naszych pieniędzy / i kawałek dalej , zapomina , ze też z naszych finansowane jest in vitro !
Pisze o punkcie siedzenia a sam , powołuje się na sondażowa wolę narodu .
Drzewiej wątpił w skalę katolicyzmu w Polsce , którą by mógł zweryfikować tzw. podatek kościelny.
A gdyby sondaż na temat in vitro miał pytania , nie czy popierasz a np. czy zgadzasz się na płacenie podatku na zabiegi in vitro .
Ile analityku by się ostało z tych 79 % ???

Paweł Kucharski @ 159.205.1.*

wysłany: 2015-07-22 17:00

Ale okazuje się, że drogą naturalną, a nie za pomocą in vitro powstają dziwaczne stwory z poważnymi wadami umysłowymi. Przykład - Widz.

Widz @ 78.88.143.*

wysłany: 2015-07-22 17:02

Polecam jednostronną dyskusję na blogu Pana PK .
Z jednej strony sensowny facet Dzidek , który jest najwyraźniej „ upierdliwy „ , bo chce faktów , przedstawia swoje i …prosi o rzeczowe ustosunkowanie się do nich .
Trudny zawodnik , bo więcej zna a nawet więcej mógł w życiu zapomnieć przepisów , niż niektórzy urzędnicy w całym urzędniczym życiu poznali …
A z drugiej , facet , który „ sprytnie „ / w swoim mniemaniu „ , nic nie widzi , nie rozumie , to nie on , to nie „ jego ręka „ itd. itp.
Znakomite !
Szkoda tylko Pana Dzidka , który sam się pcha w poczet ciemniaków , hesterów PiS – u i katotalibanu !

Widz @ 78.88.143.*

wysłany: 2015-07-22 17:29

Zgodnie z zasadą Pana PK , „ jak nie mam nic istotnego do powiedzenie , to …piszę „.
Też postanowiłem to napisać !
Przejeżdżałem dzisiaj ulicą Wiejską , gdzie mieści się prawdopodobnie miejsce każni Pana PK .
Wszedłem .
Cisza !
Pewnie w pokojach , za drzwiami dzwiękoszczzelnymi , trwały brutalne przesłuchania takich , jak Pan PK interesantow , innowierców .
Pewnie żądano od nich zaswiedczeń różnorakich z różnych tytułów i parafii rzymsko – katolickich .
Ale chyba cierpieli w bulu i ciszy , bo nić nie słyszałem .
Przy zejściu do podziemi też cisza .
Pewnie te PiS –oskie brygady , za pieniądze z Unii zakupiły ciche młoty pneumatyczne i wiertarki i po cichu szykują kazamaty , które po przejęciu władzy przez PiS wypełnią się innowiercami , którzy nie wiadomo po co będą chcieli takich fanaberii , jak paszport .
A przecież wiadomo , że oni do Częstochowy czy Lichenia nie jeżdzą !
Czekam na raport Pana PK .
Mam nadzieję , że OBWE , ONZ i HRW zajmą się pilnie przypadkami Pana PK .

Widz @ 78.88.143.*

wysłany: 2015-07-22 18:54

Po takim dictum Pana PK / grzeczność taka pro forma , z rozpędu ! / :
Paweł Kucharski @ 159.205.1.*
wysłany: 2015-07-22 17:00
….Ale okazuje się, że drogą naturalną, a nie za pomocą in vitro powstają dziwaczne stwory z poważnymi wadami umysłowymi. Przykład - Widz. …
Nie będę dociekał , skąd się wziął na świecie Pan PK …
Jest to poniżej mojej godności i smaku …
Pozostaje mi skonstatować , że nie każdy może być takim jak Pan PK , doskonałym …idiotą .
Należy mu się miejsce w Księdze Guinessa oraz w jako wzorzec idioty doskonałego w mieście Sevres .
Nie zazdroszczę , bo rzeczywiście na to zasługuje !!!

soclib @ 78.8.230.*

wysłany: 2015-07-22 21:41

Po prostu "Widz " był robiony po bozemu mintkim ujem.
Czas się bać . W tym roku była rocznica spalenia Jana Husa .To tacy katoliccy oszołomy wykonali zbrodnie .
dziś w TCNnie wypowiadal głupoty z Krakowa niejaki Jerzy Bukowski w temacie zburzenia Pałacu Kultury i Nauki .
Przecież to samo robią islamiści z pomnikami kulturu w Azji Mniejszej .
Skrajna religia prowadzi do wojen .
Widzu zajmij się gospodarką miasta bo miasto staje się bankrutem.

Widz @ 78.88.143.*

wysłany: 2015-07-22 22:23

Soclibie , ty palcem zrobiona ofiaro nieudanej aborcji .
Zajmij się wreszcie czymś konkretnym a pożytecznym .
Strugaj np.patyki , bo idioty nie musisz strugać !
Jesteś nim !!!

soclib @ 78.8.230.*

wysłany: 2015-07-23 00:42

Jesteś 0/nul/ może więcej OO ,tak kiedyś oznaczano wychodek.
Będzie was dwóch ,ty i Ziobro.

Widz @ 78.88.143.*

wysłany: 2015-07-23 07:41

Daj sobie już " siana " soclibie .
Ja naprawdę nie byłem mintkim soclibem robiony !!!

AS @ 78.88.141.*

wysłany: 2015-07-23 11:41

Stare:
Nie dyskutuj z idiotą/cepem,/ jełopem/durniem itd.
Sprowadzi cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem.

Choć żal byłoby nie czytać Minotaura, czy Widza...

Widz @ 78.88.143.*

wysłany: 2015-07-23 13:40

„Święta racja „ AS-ie / z góry przepraszam za „ święta ! /!
Ja jednak z nimi nie dyskutuję , ja jeno przywołuję ich do „ porządku „.
Niektórzy brak odzewu traktują jako przyznanie im racji i przyzwolenie na dalszą taką działalność !
Albo za słabość i chcą się wyżywać .
Takim trzeba wykazać „ zero tolerancji „ jeżeli nie potrafią się zdobyć na samoograniczenie .
Jest też przecież , drugiej strony , kultowe , kabaretowe : „ Chamstwu należy się przeciwstawiać siłom i godnościom osobistą „ !

Widz @ 78.88.143.*

wysłany: 2015-07-23 14:24

Sorry - błąd oczywisty.
miało być : " osobistom " !

Widz @ 78.88.143.*

wysłany: 2015-07-23 15:26

Przeczytałem , uzupełnioną po dosyć długim czasie , odpowiedź Pana PK , na spokojny i pełen tzw, treści wpis ElaB. @ 213.158.218.*
Pierwotnie było :
PK.: szanowna Pani, poczekajmy i oceńmy po czynach.
/ Pytanie dlaczego PK nie czeka ??? /
I …dalej …i póżniej dużo …już tylko …lepiej :
Jako odpowiedź pozwolę sobie tu przytoczyć wypowiedź pana Roberta Tekieli, dziennikarza "Gazety Polskiej Codziennie", o tym co nas czeka:
"Bez rewolucji moralnej nawet konstytucyjna większość PiS-u z przyjaznym prezydentem nie wystarczy. Aby proces ten był skuteczny, pierwsze skrzypce musi grać w nim Kościół katolicki, ale już na drugich skrzypcach może zagrać Solidarność"...
Prawdziwe kuriozum , ale na „ bazie i po linii „ PK .
Zawsze Pan PK mnie rozbawia i przypomina mi stare kawały i „ grepsy „ kabaretowe .
Teraz ten :
Psycholog pyta na rutynowym , okresowym badaniu wojskowych , z czym im się kojarzy biała płachta .
Generałowi z żaglami i wypoczynkiem , bo ma żaglówkę .
Kapitanowi z wojną , bo atak , kapitulacja i …biała flaga na jej znak .
A sierżant mówi , że z doopą .
Na dodatkowe pytanie : „ dlaczego z … „
Odpowiedź : „ bo mi się z tym wszystko kojarzy „
Sierżantowi PK też się kojarzy …
Według niego odnowę moralną powinni przeprowadzać w pierwszej kolejności członkowie PO , w drugiej PSL, znani z wysokich standardów moralnych , zwłaszcza ci znani z afer .
Do pomocy oczywiście media z Lisem i Olejnik na czele oraz fundacje Śpiewaka i Owsiaka ???
Czy mi się też coś chorobliwie kojarzy ???

Paweł Kucharski @ 159.205.1.*

wysłany: 2015-07-23 15:36

Szanowny Panie Oliwerze, Pański blog stał się teatrem jednego artysty. Czy tak być miało?
Monologi na mój temat pozostawiam bez komentarza, bo po co skoro ów "artysta" sam się świetnie nakręca. Ciekawe kogo, poza jego kolegami od piwa, to bawi?

Widz @ 78.88.143.*

wysłany: 2015-07-23 16:17

Panie Oliwerze !
Pan się nie przejmuje , to jest zwykła zawiść artysty od " Szanownej publiczności " !
:):):)

Widz @ 78.88.143.*

wysłany: 2015-07-23 16:54

Do :Paweł Kucharski @ 159.205.1.*
Pominę taktownie milczeniem pańską reklamę piwa , ale własnie dostałem wiadomości od kolegów od :
- wina
- wódki
- whisky
- burbona
- koniaku
- szampana
- cydru
- rumu
- bimbru
- oraz innych napojów alkoholowych , nieznanych w Europie
Wszyscy się zaśmiewają , chociaż w tej chwili konsumują bez mojego udziału !!1
Moja strata !
Pocieszające jedynie jest to , że ja też , zarykuję się ze śmiechu !!!:)

Czarna Owca @ 92.0.159.*

wysłany: 2015-07-23 21:49

Ja jestem młody mam 2* lat i ja widzę łapki, pieska i białe myszki na obrazkach ale dziwne rzeczy PAN wkręca ludzią ale żeby obrazków nie widziec? Tam tez był taki mądry?

Czarna Owca @ 92.0.159.*

wysłany: 2015-07-23 21:54

Panie Kucharski to nie dobrze ze nie widzi pan obrazków, młodzi maja dobry wzrok.

Czytał i oślep @ 92.40.249.*

wysłany: 2015-07-23 22:05

Panie Kucharski💊🎵🎶🎵muzyka łagodzi obyczaje ,KLeju to Pan Paweł🎭

mietek gawryjołek @ 46.113.237.*

wysłany: 2015-07-24 00:14

widzę że uchwała ,która monopolizuje rynek Pana nie interesuje zatem komuna może do nas wracać ,nie zgadzam się na to i sam za to się wezmę .Dziwi mnie tylko to ze Pan głosował za monopolizacją rynku,ustaliłem wiele faktów ,kto był autorem uchwały i dlaczego powstała ,proszę Pana to się ciągnie od roku 1990 a przyczyną był bałagan prawny ,który jest w całym mieście nie tylko w sprawach komunalnych.

AS @ 78.88.141.*

wysłany: 2015-07-24 12:02

Widz @ 78.88.143.*
wysłany: 2015-07-23 13:40
Święta racja!

Siłom i godnościom.

A poza tym
mądrego to i poczytać warto
nawet gdy zamiata...

Wierna kopia @ 94.197.121.*

wysłany: 2015-07-24 21:40

Duch Gór ...AS laik jesteś :)

Widz @ 78.88.143.*

wysłany: 2015-07-24 21:48

Kolejny przykład rzetelnego podejścia znakomitego analityka , bezstronnego , zatroskanego itd. do pytań o konkretne fakty .
Pytanie ElaB. @ 37.30.118.*o wystąpienia i Prezydentów ; Elekta i ustępującego , z wieczoru „ wyborczego „ – odpowiedzi – zero , „ substytut – unik ? / w postaci przytoczenia akurat przeczytanej wypowiedzi Pana Tekieli / bez przyczyny , związku i …sensu /.
Na pytanie ElaB. @ 37.30.118 o ocenę kwalifikacji moralnych ekipy obecnie rządzącej – tradycyjnie ZERO , natomiast jest „ wklejenie „ pasującej” do obrazka wypowiedzi Prezydenta ustępującego na temat in vitro .
Powstaje pytanie czy taka wypowiedż przystaje Prezydentowi „ wszystkich Polaków skoro , nawet wg Pana PK , 80 % popiera in vitro .
A co , logicznie rzecz biorąc z tymi 20 – toma procentami ???
Ale to drobiazg …
Pan PK , wielki spryciul , uważa wszystkich za idiotów , siebie zaś za współczesnego Machiavellego .
Ale …
Gdyby ktoś z wyznawców Pana PK miał jakiekolwiek wątpliwości , co do intencji Pana PK i jego „ misji „ ,w pisaniu swojego bloga , to służę symptomatycznym przykładem , kiedy bezwiednie „ opuścił spodnie „ …
Na uwagę Dzidka , że …
Dzidek @ 78.88.138.*
wysłany: 2015-07-22 14:22
Jedno zadnie użytkownika... Pan swoje:
"PK.: oto przykład z ostatniej chwili: senator Iwan odchodzi z PO jako protest przeciwko in vitro...."

I zamiast kropki....wiadro pomyj.

To jest chore - powinien Pan ocenzurować siebie ("troll-owanie całą gębą").

PK.: ponieważ nie wszyscy posiadają IQ równe Pańskiemu, trzeba im trochę przybliżyć temat. I to nie jest trollowanie - to jest wyrażanie opinii o zaistniałym fakcie. Proszę wskazać gdzie i czy obraziłem lub ośmieszyłem szacownego Senatora, a przecie to są cechy trollowania zawarte w przytoczonej przez Pana definicji.
Otóż o to chodzi , drodzy zwolennicy PO / ?/ i Pana PK !
Nie macie IQ równego i dlatego dobry przewodnik* , pasterz* , nauczyciel *
/ * niepotrzebne skreślić / was oświeci swoją „ wiedzą „, wam wytłumaczy, itd.
On wam niesie taki ” kaganek oświaty „ !
Mi to wygląda bardziej na …” kaganiec „ .

PS . Ja „ bezczelny „ wg . Pana PK , „ pisowiec „ napisałbym , ze przytoczyłem to , bo może nie wszyscy dotarli do tego materiału a moim zdaniem powinni go przeczytać , bo to ważne …
Może i jest Pan PK Machiavelli , „ jeno ino „ taki jakiś „ kieszonkowy „ trochę chałupnik .
A może jednak coś jest w stwierdzeniu Dzidka o problemach z czytaniem „ ze zrozumieniem „ ?
A może tylko , …i … i ... BUTA ???

Czytelnik @ 94.197.121.*

wysłany: 2015-07-24 23:57

Pan Kucharski wzioł tabletke💊️

NOCNY @ 86.156.98.*

wysłany: 2015-07-25 01:23

Czytelnik sam powinieneś zażyć tabletkę ,nie zrozumiałe Twoje aluzje są .

Czytelnik @ 188.29.165.*

wysłany: 2015-07-25 16:51

NOCNY a Ty ,pani Grodzka z nicku:) PO transformacji

NOCNY @ 86.156.98.*

wysłany: 2015-07-25 19:48

Czytelnik nie wnikam kim Ty jesteś (Duch Gór ) nie obrażaj tu ludzi .Brak szacunku ,wychowania .

Kaśka @ 188.29.165.*

wysłany: 2015-07-25 20:53

NOCNY- Czytelnik nie obraża tu nikogo ,oprócz zwracania uwagi na problem,gdzie uwłacza się godności obywateli ,czytaj ze zrozumieniem ,bezsenna istoto .(Duch Gór ) ma inne IP .Pozdrawiam.

Widz @ 78.88.143.*

wysłany: 2015-07-25 21:38

… Po zastosowaniu przez Minotaura retoryki samego Pana PK , trochę „ podkręconej „
Pan Pk , tak „ żebrze „ u Minotaura :

PK.: szanowny Minotaurze stosuje Pan cyrkowe sztuczki retoryczne, to nie fair takie wykręcanie znaczeń.

Po pierwsze generalnie, to mówiłem o sprawach światopoglądowych, a Pan wyjeżdża z wychowaniem seksualnym, mówieniem dziękuje i dzieleniem się strawa. Sam Pan przyzna, że to nie na temat. I tak dalej w tym samym stylu. Nie będę wszystkiego rozbierał na części, bo to nie sensu i sam Pan sobie zdaje w pełni sprawę z tendencyjnej interpretacji. Ufam, że jest Pan na tyle światły.

Błagam, niech Pan nie schodzi na poziom wywodów Widza, bo to Panu nie przystoi..

Ja ze swej strony proponuję Panu PK próbę wspięcia się chociaż raz na poziom moich wywodów …
Będzie to swoiste zdobycie przez Pana PK wspinaczkowej „ korony Ziemi „ !
Chociaż obawiam się , że wątpię w taką możliwość !

Widz @ 78.88.143.*

wysłany: 2015-07-25 21:47

Ach jeszcze jedno …
Przeświadczony o swoim oświeceniu Pan PK ufa – nie napisał , ze wierzy , bo to złe ,
…Ufam, że jest Pan na tyle światły.
Ja i wierzę i ufam , że Pan PK jest inteligentny , wykształcony , kulturalny , mądry , oświecony itd. itp. …
I …że cokolwiek rozumie …z tego , co się wokół niego dzieje !
To nie jest żadna cyrkowa sztuczka !!!

Widz @ 78.88.143.*

wysłany: 2015-07-25 22:17

Omyłkowo wysłałem ten tekst na blog Pana PK ...
Ciekawe , czy...
Pan Pk „ zdobywa kolejny szczyt :
A / bezczelności
B / Chojnik
C / Górę szybowcową
… PK.: kot ma zwykle ogon z tyłu a pyszczek z przodu i nie ma co iść w zaparte dla udowodnienia, że jest odwrotnie i moja prawdziwa prawda jest jedynie słuszna. Te metody Panu nie przystoją, bo uważałem, że Pańskie możliwości percepcji są na wyższym poziomie. I niech mi tu znowu nie wyjeżdża z lewicowcami, bo to tu akurat się nie załapuje. Pańskie środowisko, chcąc kogoś elegancko obrazić albo pokazać mu jego niższość używa takich słów wytrychów: liberał, lewicowiec, a to - z podobno, jak twierdzicie - tradycyjną polską tolerancją ma mało wspólnego.

Dodam tylko jedno: prawicowy konserwatysta nie musi być zapartym dogmatykiem i wrogiem demokracji oraz tolerancji. Może być inteligentnym człowiekiem o ukształtowanych poglądach.
Odpowiedzi , jaki szczyt zdobywa , prosimy nie przysyłać pocztą , bo ona ma i bez tego od cholery innej roboty a my nie mamy czasu czekać !

Widz @ 78.88.143.*

wysłany: 2015-07-25 23:05

z obserwacji , nie inwigilacji, bloga Pana Pk , wynika , ze tekst , tutaj powyżej , został " wycięty " .
Oczywiście w imię tolerancji i wolności słowa !
Jak to u " lewaków " - wolność i demokracja jest dla nich a nie dla przeciwnych poglądowo ...
Bój to jest wasz ostatni ...

Widz @ 78.88.143.*

wysłany: 2015-07-25 23:35

Pan Pk , był uprzjmy popełnić taki wpis :
… PK.: Pan nie jest żadnym prawicowym konserwatystą, bo wymienionych tu podstawowych cech dotyczących inteligencji nie spełnia.
I niech się Pan nie wcina do poważnej dyskusji, bo i tak nie jest w stanie nic z niej zrozumieć. Dowód: powyższy wpis.

Szanowny Minotaurze, rozumiem teraz tezę, że są tacy, którzy bez przewodnika nie dadzą sobie rady by cokolwiek zrozumieć z tego skomplikowanego świata, ale z powodu takich Widzów mamy się podporządkowywać wszyscy, a może stać się tak, że tacy obejmą władze w kraju nad Wisłą i co wówczas? Gdzie się schronić?
Czyżby pisał to tajemniczy „ PK „ ???
Czy Pan Pk , byłby przejmy ujawnić kiedy i gdzie się ten „ dowodowy wpis „ Pojawił ???
Pomijam już fakt , że wcinam się do dyskusji jednostronnie poważnej , bo z jednej strony poważny Minotaur a z drugiej śmieszny PK !!!

Widz @ 78.88.143.*

wysłany: 2015-07-25 23:47

Pan Pk był łaskaw …
PK.: ależ Was wszystkich ten kototalib boli. czy coś jest na rzeczy i sumienie tak całkiem czyste nie jest. Mnie - jeśli to Panu sprawia jakąś przyjemność - może Pan nazywać lewicowcem i liberałem. Ja się z tego powodu nie obrażam, chociaż mam inne spojrzenie na znaczenie tych określeń.
A co by Pan powiedział gdybym ja napisał , że Pan jest „ parch „ ???
Jest coś na rzeczy i Si sumienie tak całkiem czyste nie jest ???

AS @ 78.88.141.*

wysłany: 2015-07-26 14:49

Minotaurze!

Zakałapućkałeś się w dialogi na cztery nogi, tak że wymiękłem przy czytaniu Twego przekomarzaniu na tym słynnym, poczytnym blogu, a ta... (tu jakieś stosowne określenie na mentalne odczłowieczenie) nadal mnie wspomina, więc chyba śni się jej jakiś AS po nocach i kąsa okrutnie po kostkach, co daj jej Boże do pobudki we własnym sosie.

Wybacz Gospodarzu,
że tu piszę, ale do Miotaura "tam" rady nie dam. Zresztą nie lubię być manipulowany bo kto lubi.

Widz @ 78.88.143.*

wysłany: 2015-07-26 15:05

Cytat :
Minotaur @ 178.183.180.*
wysłany: 2015-07-26 14:09
"A wymienione tu książki warto przeczytać i tak."

Obawiam się, że Pan nie przeczytał ani jednej z tych, które Pan wymienił.

PK.: a skąd ta wiedza? Czy po prostu chodzi o to, by ot tak sobie, między herbatą a rozmową z żoną, kopnąć Kucharskiego żeby sobie nie myślał. Miłe i w myśl katolickiej moralności i chrześcijańskiego systemu wartości zachowanie.
Ani razu , ani Minotaur , ani nikt inny nie dociekał , jakiego wyznania jest Pan PK , ani gdzie należy , ani …
Odpowiedź Pana PK , nawet zdeklarowanemu ateiście , Minotaurowi , jest ta sama :katotalib , katolicka moralność i chrześcijański system wartości …itd. . …itp. …
W jakim systemie on to pisze , w duchu jakiej tolerancji i demokracji ,” tego nie wie nikt „
To kupa fobii i urojeń , zapiekłej nienawiści , nietolerancji dla innych poglądów , w dodatku w skandalicznie obraźliwej formie .
Kupa , z wyrażną przewagą …kupy .
Czy czyta to jakiś lekarz , odpowiedniej specjalności ???

soclib @ 178.37.189.*

wysłany: 2015-07-27 14:27

Może "Widzu "podyskutujesz z profesorem?
Przecież My mamy takie same poglądy tylko My szaraczki.

http://www.tokfm.pl/Tokfm/1,145400,18431610,prof-jaczewski-kosciolowi-na-tych-zarodkach-****-zalezy.html

Widz @ 78.88.143.*

wysłany: 2015-07-27 17:40

soclib @ 178.37.189.*

wysłany: 2015-07-27 14:27

Może "Widzu "podyskutujesz z profesorem?
Przecież My mamy takie same poglądy tylko My szaraczki.

http://www.tokfm.pl/Tokfm/1,145400,18431610,prof-jaczewski-kosciolowi-na-tych-zarodkach-****-zalezy.html

Jak rozumiem , to on jest seksuologiem , nie politologiem .
To jest wyłącznie jego opinia , tak samo jak twoja , moja i ... Stefana Niesiołowskiego , który jest też profesorem od ...

Widz @ 78.88.143.*

wysłany: 2015-07-27 19:28

Skoro soclib i Pan PK zaproponowali mi swoisty , oczywiście obiektywny , przegląd prasy , to ja też :
http://wiadomosci.onet.pl/wroclaw/lekarz-z-wroclawskiego-szpitala-zostal-zawieszony-bo-powiedzial-ministrowi-co-mysli/1wcy1w

Nie trzeba ze strachem czekać na zwycięstwo PiS – u .
Można się bać już tu i teraz PO i profesora – ministra Gafy – Zembali .

http://niezalezna.pl/69334-buractwo-czy-cebula-jak-senator-po-blysnal-na-facebooku

To nie tylko obraz części elektoratu PO , to sama krew z krwi , kość z kości PO .
Wysokich lotów kultura i dowcip .
Jak na senatora PO i niestety RP przystało ???
I …u Pana Szymańskiego …
Wpis socliba , jak zwykle „ ni z gruchy , ni z Pietruchy „ , ale zawsze z religią .

…Pamiętasz Duchu napisy z lat 70tych." wolimy bombę A niż umrzeć z głodu"

…Trzeba zastąpić lekcje religii etyką .

Czemu się soclibie ograniczasz w POstulatach ?
A może zastąpić nie tylko etyką religię , ale matematykę i historię lekcjami nowej nauki „ Gender „ i lekcjami masturbacji w młodszych klasach , jak na postępowym zachodzie ???

Paweł Kucharski @ 159.205.1.*

wysłany: 2015-07-29 21:49

Szanowny Widzu, wspomnę tylko, że nazwanie kogoś "parchem" jest obraźliwe w sensie rasistowskim i dlatego jeszcze (do 6.08 albo 25.09.) w tym kraju karalne. Tak więc radziłbym trochę uważać.

Paweł Kucharski @ 159.205.1.*

wysłany: 2015-07-29 21:51

sorry, to miał być oczywiście 25.10.2015

Widz @ 78.88.143.*

wysłany: 2015-07-30 13:16

Szanowny Panie PK

Przypominam , ze określanie kogoś „ katotalibem „ też jest obraźliwe i mogłoby być karalne , jeno tylko z wniosku prywatnego , nie z przepisów o szczególnej ochronie …
Też radzę uważać , nie tyle w sensie karnym , bo znając sprawność naszego wymiaru sprawiedliwości mi się nie chce …
Ale uważać …bo tzw kultura powinna obowiązywać nawet Pana !
Polecam przeczytać wpis :
http://naszeblogi.pl/55898-gw-wciska-juz-takie-brednie-ze-lemingi-przestaja-wierzyc

wpis piotrwojciak@interia.pl
Masakryczna to jest Twoja schematyczność pt. "autorstwo PiS = masakra". Poza tym, widzę, Autorze, powielasz schemat PO, które odchodzi - pogardzanie ludźmi, obywatelami, uważanie się za mądrzejszych, traktowanie innych jako głupszych tylko dlatego, że mają inne poglądy. Będą też gardzić i Tobą, jeśli Ty gardzisz ludźmi.

Szczególnie ostatnie zdanie wpisu !!!

Widz @ 78.88.143.*

wysłany: 2015-07-30 17:20

„ Sierżantowi „ PK znowu coś się „ kojarzy „.
Pomijam już fakt , że stara się „ ironicznie „ , co jak ogólnie wiadomo , jest „ jego „ piętą achillesową „ , przywołać mnie i AS –a .
Jak wiadomo powszechnie , obaj/ sorry , przynajmniej ja / mamy Pana PK , tam gdzie on nas , tzn . w …wielkim poważaniu !
Ale , jeżeli , mnożą się tacy jak my a nie mnożą a raczej” wymierają „ tacy jak Pan PK – to jestem dumny !!!
Sprawy idą w dobrym kierunku !!!
Przywołany wpis świadczy żle nie o Pani Pawłowicz , tylko o matołach , którzy nie uznają demokratycznie wybranego Prezydenta RP za swojego .
Przypominam , że ja nie pisałem nigdy , że B. Komorowski nie jest moim prezydentem / bez cudzysłowie / chociaż nie głosowałem na niego i nie był i nie jest z „ mojej bajki „ !
Te matoły powinny więc , przynajmniej na czas trwania kadencji Prezydenta Andrzeja Dudy wyemigrować , uzyskać obywatelstwo np. Federacji Rosyjskiej , Niemieć , Anglii, Francji itd. i …będą mieli „ swojego prezydenta !!!

Widz @ 78.88.143.*

wysłany: 2015-07-30 17:44

i ..." swoją " ...królową !!!

soclib @ 178.37.149.*

wysłany: 2015-07-30 19:39

Widzu>> dawno temu się mówiło " nie strasz bo się zesrasz"

Jesteś typowym katomatołkiem .
Nie ma co ciebie ratować bo jesteś jak narkoman lub alkoholik w 12 kręgu .
Takich osobników nie ratuje się ,/dziwię się że się ratuje i leczy smakoszy dopalaczy/ .

W sprawie SKOKÓW to jest coś zbudowane na wzór banku watykańskiego lub tego Berluskoniego .

W 45 przyjechali tu osadnicy ale też szabrownicy i myśle że wypadłeś z kolyski i zostałeś ,nie tylko ty ale cala masa która w czasach PRLu grabiła zakłady pracy jak i teraz grabi resztki majątku kraju i niejednokrotnie dorobek uczciwych ludzi . Nieraz to widać po sąsiadach.
Nie wysilaj się bo ci żyłka pęknie.

Widz @ 78.88.143.*

wysłany: 2015-07-30 20:02

Soclibie ...bredzisz ...przestań !!!

soclib @ 178.37.149.*

wysłany: 2015-07-30 20:48

http://niewygodne.info.pl/artykul5/02392-Polowa-Polakow-ma-problem-przy-naglym-wydatku-tys-zl.htm

Widz @ 78.88.143.*

wysłany: 2015-07-30 20:57

soclib :
http://niewygodne.info.pl/artykul5/02392-Polowa-Polakow-ma-problem-przy-naglym-wydatku-tys-zl.htm
O co ci idioto chodzi ???
Na religię , PiS, tego tysiąca brakuje ???
Czy na życie ???
O co ci idioto chodzi ???

Widz @ 78.88.143.*

wysłany: 2015-07-30 21:24

Soclib , odstaw „ Mocarza „ , skup się lub poproś kogoś żeby ci przeczytał i chociaż podjął próbę wytłumaczenia :
bu3las @ 83.30.110.*
wysłany: 2015-07-28 02:03
"Soclib" podał link do portalu Racjonalista (Ośrodek Racjonalistyczno-Sceptyczny im. de Voltair'a). - Zacna nazwa. Skierowanie ku racjonalizmowi, co mi bardzo odpowiada, gdyż na płaszczyźnie racjonalizmu można dojść w wielu sprawach do konsensusu. Jeżeli autor artykułu: Mariusz Agnosiewicz jest racjonalistą, to mniemam, iż "soclib" też mimo swego antyklerykalizmu.

Wynotowałem kilka cytatów, uważając je za istotne w dyskusji, min. z "Minotaurem" , z "Dzidek" (wiem, że nie należy karmić) i innymi, także ze mną... Oto one :

"PRL, kiedy zaczął się nazbyt emancypować od Rosji, został zastąpiony III RP, która jest kondominium interesów Niemiec i Rosji,..."

"Przede wszystkim jednak trzeba wyzwolić się z najgorszej formy niewolnictwa — mentalnego."

"Koncepcja carycy zakładała także podtrzymywanie w Polsce katolicyzmu, który w Oświeceniu uważano za gwarancję ciemnoty społecznej. Był to najsłabszy element jej koncepcji wobec Polski, gdyż katolicyzm nie dawał takich gwarancji. Już nigdy potem żadna władza zaborcza: ani Niemcy hitlerowskie, ani Rosja radziecka nie podjęły takiej strategii." - Tu wyjaśnienie: caryca chciała Polskę zniewolić, więc popierała wszystko co najgorsze.

"Teoria heliocentryczna była ostrzej i dłużej zwalczana w świecie protestanckim niż katolickim."

"We współczesnej Polsce media pełnią wybitnie antyspołeczną rolę: nie tylko na wyścigi uwypuklają wszelkie słabości polskich jednostek, ale i nachalnie idealizują inne kraje."

Wypada się odnieść do powyższego. Wszak na bazie racjonalnego myślenia Mariusz Agnosiewicz doszedł do takich właśnie wniosków, postawił takie tezy.

Mam wrażenie, że staje się Pan Panie Pawle coraz bardziej osamotniony.

….
Moje podkreślenie , jeszcze raz, bardzo celnej uwagi bu3las @ 83.30.110.*
…Jeżeli autor artykułu: Mariusz Agnosiewicz jest racjonalistą, to mniemam, iż "soclib" też mimo swego antyklerykalizmu….
Jeżeli Mariusz Agnosiewicz jest …, to nie oznacza , że soclib jest czymś innym , niż antyklerykalnym , zaślepionym idiotą , który wzorem” innego „ , robi z „ nie – antyklerykałów” od razu” katomatołów „ !!!
Idioto , a jeżeli ja jestem np. Kriszna – Kriszna , a tylko nie pasuje mi twój patologiczny , prymitywny antyklerykalizm , to co powiesz ???

soclib @ 178.37.183.*

wysłany: 2015-08-05 06:06

Widzu przeczytaj 2X .http://wolnemedia.net/gospodarka/bo-chinczyk-pracuje-za-miske-ryzu/

No cóż ONI są mocarstwem ekonomicznym a my mamy JPII, posłankę Wróbel i oszołomów z Episkopatu Amen.

Widz @ 78.88.143.*

wysłany: 2015-08-05 08:56

„ Sierżancie „ soclib , wysłuchaj tego 222X / razy !/
https://www.youtube.com/watch?v=SNhfr0hl0Uc

I ogranicz spożycie ryżu w swojej diecie do jednej miski , dwie ci najwyraźniej szkodzą !
I piszesz takie …:
soclib @ 159.205.2.*
wysłany: 2015-08-02 15:43
Szanowny panie ;JOWy nic nie zmienią ,może ciut.
Chcąc zmienić ,uzdrowić kraj potrzeba wyprowadzić związki zawodowe z zakladow pracy i przestać finansować ,znieść dotacje na KRK ,pracownicy-robotnicy powinni zrzeszać się w partiach politycznych o0 zabarwieniu socjalistycznym.


Wówczas tam będzie się tworzył ruch społeczny który wyłoni kandydatów do władz w mieście czy sejmie.
….Ugrupowania "narodowościowe" wręcz faszyzujące mają swoje tuby na ambonach lub tV Trwam ,radyjko ojdyra. Dlatego w Europie uważają Polskę jako skamielinę ,średniowiecze .Nadal będziemy wykorzystywani do gierek politycznych czy wyzysku ekonomicznego.

Jak rozumiem , Chińczycy to realizują i dlatego są mocarstwem ???
Zapomniałeś jeszcze o reaktywacji i rozwoju TKKŚ , przecież w młodości byłeś jego filarem !?
Mniej ryżu …zdecydowanie mniej ….
Cała Europa , po przeczytaniu twoich tekstów umrze ze śmiechu i …opanujemy ją bez jednego wystrzału !!!

Widz @ 78.88.143.*

wysłany: 2015-08-05 13:07

Ponieważ zrobiło mi się zwyczajnie wstyd , że tylko malkontencko podchodzę do „ rad „
I „ analiz „ Pana PK i socliba , to postanowiłem to naprawić …
Pozwolę sobie przedstawić je w wersji oryginalnej i …/ domniemanej / Pana PK i socliba …
Wersja oryginalna :
1. Rośliny strączkowe solimy pod koniec gotowania, zbyt wcześnie dodana sól wydłuża czas gotowania.
Itd. …
Wersja Pana PK i socliba :
1. Rośliny strączkowe solimy pod koniec gotowania, zbyt wcześnie dodana sól wydłuża czas gotowania.
I …należy koniecznie pamiętać o likwidacji PiS – u i Kościoła Rzymsko – Katolickiego / KRK / …
Itd. …

Przy reszcie rad , proszę postępować identycznie …albo i nie ….


Ponieważ zrobiło mi się zwyczajnie wstyd , że tylko malkontencko podchodzę do „ rad „
I „ analiz „ Pana PK i socliba , to postanowiłem to naprawić …
Pozwolę sobie przedstawić je w wersji oryginalnej i …/ domniemanej / Pana PK i socliba …
Wersja oryginalna :
1. Rośliny strączkowe solimy pod koniec gotowania, zbyt wcześnie dodana sól wydłuża czas gotowania.
Itd. …
Wersja Pana PK i socliba :
1. Rośliny strączkowe solimy pod koniec gotowania, zbyt wcześnie dodana sól wydłuża czas gotowania.
I …należy koniecznie pamiętać o likwidacji PiS – u i Kościoła Rzymsko – Katolickiego / KRK / …
Itd. …

Przy reszcie rad , proszę postępować identycznie …albo i nie ….

Źródła :
1. http://dobrakuchniamamy.blogspot.com/search/label/Sa%C5%82atki

2 . „ całokształt „ „ twórczości „ Pana PK i socliba

soclib @ 159.205.86.*

wysłany: 2015-08-10 14:57

Hej "Widzu"Ja mały robaczek przewidziałem już jakies miesiąc temu to o czym pisze Kazimierz Kutz ;;;;;;Moja hipoteza jest taka, że PiS przejmie władzę, a zostanie wykoszony przez społeczeństwo. Triumf i katastrofa partii Kaczyńskiego są szansą na narodowe ozdrowienie – twierdzi reżyser i senator Kazimierz Kutz;;Narkomana i alkoholika nie ratuje się !

Trzeba im dać tak dużo aby się wykończyli .
Tak samo jest z pisiorami ,sami padną na pysk..Amen

Widz @ 78.88.143.*

wysłany: 2015-08-10 19:28

Zacznę od przeprosin , że tutaj na Pana blogu , ale z wyłuszczonych wcześniej względów , na tamtym …nie chcę .
Myślałem , że Pan PK trzeżwieje a nawet , ze wytrzeźwiał , ale tylko zbierał siły do następnego wpisu .
Muszę stwierdzić , ze jest to tekst zgrabny , z drobnymi naprawdę złośliwościami i w którym jest też trochę celnych spostrzeżeń .
Oczywiście spostrzeżenia Pana Pk są mocno wybiórcze , ale ma do tego prawo i w w tej formie są do przyjęcia .
Moje też będą wybiórcze
Mnie również śmieszą , chociaż nie przerażają zacytowane wypowiedzi Kurskiego , Terlikowskiego , wolę to niż Cybę , co to „ broń miał za krótką „ !
Nie wiem tylko co ma oznaczać zdanie Pana PK : …” Mówił najpierw o Jezusie (cytował m.in. fragment Pisma: "to jest mój Syn Umiłowany"), a potem gładko przeszedł do Andrzeja Dudy.” …
A jak miał przejść ? z zadziorami ???
Specjalnie ? dzięki Panu PK / przeczytałem wystąpienie abp. Gądeckiego i nie dostrzegłem żadnego porównywania Prezydenta Dudy do …kogokolwiek ze świętych , co sugeruje manipulacja Pana PK .
No ale ja jestem szeregowcem „ przeniesiony do rezerwy , bez odbycia zasadniczej służby wojskowej „ – nie sierżantem !
Wracając do Kurskiego i Terlikowskiego, to mnie tak samo śmieszy jego / Kurskiego / pęd do powrotu do PiS –u , jak zachwyty Miśka Kamińskiego nad Panią Kopacz , gdy aspirował do obecnej „ fuchy „ !
A pełny „ mistycyzm „ to był , jak „ zegarmistrz „ Sławek Nowak , mówił o Tusku , że jest dotknięty / niektóre wersje są straszne , mówią , że o zgrozo, …przez … Boga !/ „ palcem geniuszu „ !
Chyba totalny „ odjazd „ , bo nie tylko ja nie uwierzyłem ,, ale Schetyna też !
Przyzna Pan , że przy tym , Pański : „ …Od wyświęcenia Prezydenta Dudy …”, to jak jakaś zwykła poranna msza w zwykły dzień tygodnia wobec Pasterki !
Jeżeli chodzi o dodatkowe pytania referendalne i spodziewane odpowiedzi , to jestem ciekaw , jak Pani Kopacz i PO , chcą zrealizować te swoje obietnice .
Bo obiecuje wszystko co się da w licytacji z PiS-em a przecież nawet nie ma planu , bo dopiero we wrześniu „ zapyta „ o plany dla PO „ zwykłych „ obywateli .
Co się stało z tymi „ pełnymi szufladami „ ???
Czyżby się spodziewała , że oni oczywiście nie będą chcieli nic , żadnych zmian , tylko żeby PO dalej rządziło ???
A skąd ona weżmie te pierdyliardy złotych , które wg niektórych , oczywiście niezależnych ekspertów , zwłaszcza bankowych , mają te zmiany kosztować ???
POżyczy ?
Może i pożyczy , ale kto to odda temu Providentowi ???
Coś o szczycie z Biereckim !
W takim razie kto funduje nam „ Koronę Himalajów „ na listach PO z Miśkiem na czele ?
Najpierw pomyślałem , że dobrze , jak przeczytałem : …Jednak chyba trzeba uciekać…
Ale póżniej pomyślałem , a kto będzie tłumaczył świat nie tylko mi , ąle też lemingom …
Co to IQ mają „ nierówne „ ?
Ale jest nadzieja :
http://niezalezna.pl/69764-kuriozalny-apel-sikorskiego-na-twitterze-uchodzcy-polityczni-z-4-rp-laczmy-sie
W Jeleniej już jest anonimous i Pan , no to …
Puszek po piwie na budowę schronów nie dostarczę , bośmy z kolegami sprzedali a dieńgi prapili , ale mam , jakby co , jeszcze kilka konserw ze szczawiem i mirabelkami , to i prowiant będziecie mieli i budulec na schron !
Nie skomentuję Pana odpowiedzi - propozycji na wpis komunał @ 78.88.144.* , bo nie jestem ani politologiem , ani teologiem .
Jednak mam wrażenie ,że mówi Pan o jakiejś mistycznej , chyba świeckiej sekcie ?
Czy Pan tak jak Dorn chce, hobbystycznie rzecz jasna , bajki pisać ?

Widz @ 78.88.143.*

wysłany: 2015-08-10 21:43

Jednak prostak POzostaje prostakiem !
...PK.: nie jest zbędny, ponieważ intronizację i wyniesienie na Prezydenta (całego !!!!!!)Narodu Polskiego Andrzeja Dudy uważam za ważniejsze wydarzenie od mojej wizyty w Urzędzie Paszportowym.

Jełopie , szydzisz z Prezydenta Polski !

Kim ty jesteś , oprócz tego , ze jesteś zaślepionym , skończonym idiotą ???

Minotaur @ 62.152.150.*

wysłany: 2015-08-11 00:23

Po dyskusji z Panem Kucharskim, tej ok. 2 tygodnie temu, jak i tej na szczęście krótkiej, dzisiejszej, stwierdzam jedno: Pan Kucharski nie ma poglądów. On ma tylko wrogów. Poglądy powinny być oparte na jakiejś wiedzy, tymczasem mamy do czynienia z człowiekiem, który chwali się swoim obyciem w świecie i wykształceniem, podczas gdy sprawia wrażenie kogoś, kto był całe życie chowany w jakiejś komunie, a dopiero niedawno z niej wylazł i jest zaskoczony, że wszyscy dookoła w coś wierzą, mają jakieś ideały, wybierają swoich prezydentów i życie jakoś się toczy w rytmie ustanowionym podczas kolejnych dekad historii. Niektóre rzeczy trzeba mu tłumaczyć jak dziecku, bo Pan Kucharski pomimo swojego deklarowanego "wykształcenia" zdaje się nie wiedzieć, czym jest chrześcijaństwo, które istnieje od ponad 2000 lat, a na naszych ziemiach od 1049 lat, nie wie nic o zbrodniach bolszewickich, nie zna historii opozycji demokratycznej w PRL - w ogóle jego znajomość historii jest poniżej wszelkiej krytyki. Z ekonomią też nie jest najlepiej, skoro utrzymuje jednocześnie, że jest zwolennikiem liberalizmu gospodarczego, a z drugiej strony twierdzi, że źródłem rozwoju gospodarczego są kredyty i dotacje.
Pomijam już jego głupie wypowiedzi na temat osób i środowisk, które zna bardzo powierzchnownie lub w ogóle, np. na temat Prawa i Sprawiedliwości, redaktorów periodyków intelektualnych, których nazwał "rozwalaczami państwa" lub też pana Roberta Prystroma, którego nieustannie oskarża o populizm.

Ciekawe co Pan Kucharski może powiedzieć na temat własnych osiągnięć, np. czy przez 8 lat udało mu się stworzyć klaster, o którym co jakiś czas mówi, ale jakoś nie słyszymy o tym, czy w końcu istnieje, czy nie?

Widz @ 78.88.143.*

wysłany: 2015-08-11 12:52

Miałem tego nie pisać , bo to jest , myślę , ze nie tylko dla mnie oczywiste , ale …
Wpisy takich anonimousów , soclibów , Panów PK , demokratycznych , tolerancyjnych , zatroskanych , życzących dobrze Polsce , mieniących się Polakami a żle życzących demokratycznie wybranemu Prezydentowi Dudzie i …jak wszystko wskazuje , nowemu rzadowi z PiS –u , wywołuje we mnie smutek i jednocześnie wściekłość .
Ja życzę wszystkim , którzy chcą coś dobrego uczynić dla Polski , jak najlepiej .
I chciałbym , żeby im się udało !
Mogą być z PO , PSL – u , SLD , Twojego Ruchu , inicjatyw Petru i Kukiza .
A żle im będę życzył czy obecnie życzę , jeżeli działają na szkodę a nie dlatego , że są „ skądś .
Ci, tylko wyżej wymienieni ,w imię swojej zapiekłej nienawiści do PiS –u i KRK …i …obrażeni na demokratyczne wyroki , życzą żle .
Życzą jednocześnie żle i sobie , chyba że zrealizują chociaż jedną z rzeczy , które zapowiadają i …uciekną z Polski .
Do roboty !!!
PS .” Piszcie „ …a karawana i tak pojedzie dalej !

soclib @ 78.8.140.*

wysłany: 2015-08-11 14:24

Boję się tylko jednego aby PIS nie doprowadził to jakiś afer finansowych i katastrofy.
Oby nie stało się coś na wzór katastrofy smoleńskiej .

Widzu ,,,ja więcej dla Polski zrobiłem ,wybudowałem ,mogłem zostać za granicą i to wiele razy ,zawsze wracałem do SWOJEGO KRAJU ,dziś panuje zchamienie ,kanciarstwo ,przekupstwo rozszarpywanie "suka Rzeczpospolitej.

Rządy PISu nie przetrwają dłużej jak 2 lata. Ale to dobrz bo i episkopat przy ty rozleci się .

Kościół katolicki ma rację bytu ALE jako kośció narodowy wyzwolony od Watykany.

Widz @ 78.88.143.*

wysłany: 2015-08-12 12:31

Na blogu Pana PK ktoś o Nicku nie moje, ale ... ;) @ 178.37.148.* wkleił fajną przeróbkę Tuwima .
Ponieważ ja też lubię Tuwima , to też kiedyś znalezione w necie , w rewanżu
Lokomotywa POlityczna - znalezione w internecie
2015-07-30 22:00
LOKOMOTYWY
Jeszcze jedna
Stoi na stacji drużyna Kopacz
Spójrz na ich twarze i w oczy popatrz
Nędza i rozpacz.
Stoi i sapie, dyszy i bredzi
Premier od dawna w przedziale siedzi
Buch - jak czyściutko...
Uch - jak ładniutko...
Puff - jak smaczniutko...
Uff - jak milutko...
Już ledwo sapie, już ledwo zipie
A jeszcze Misiek pomysły sypie
Działaczy do niej podoczepiali
Znanych, nieznanych, młodych i starych
I pełno złości w każdym działaczu
Trzęsie się pociąg w rytmie ich płaczu
Wagony z klimą, błyszczące, duże
A w jednym świnie, a w drugim tchórze
A w trzecim siedzą sami cynicy
Siedzą i jedzą zad ośmiornicy
A czwarty wagon pełen kelnerów
W piątym wycieczka wicepremierów
W szóstym Karolak (trochę nieświeży)
W siódmym eksperci oraz hejterzy
W ósmym szefowej rządu psiapsiółki
Wcinają z jajem służbowe bułki
W dziewiątym - wszyscy doradcy ,,Bula"
W dziesiątym Donald... Nie, to wiatr hula.
A tych wagonów jest ze czterdzieści
Ta paranoja się w nich nie zmieści.
Lecz choćby przyszło tysiąc Saletów
I każdy zjadłby tysiąc kotletów
I każdy nie wiem, jak ,,dawał radę",
Słupków poparcia nie dźwignie żaden...
Nagle - zgrzyt!
Nagle - wstyd!
Partia - w dół!
Koła - w muł!
Najpierw powoli - jak żółw - ociężale,
Ruszyła Platforma po szynach - ospale,
Szarpnęła kamery i ciągnie z mozołem
I kręcą się, kręcą się ,,setki" wesołe
I biegu przyspiesza, i gna na złamanie,
I ściemnia, i mami, obraża i kłamie,
A dokąd? A dokąd? A dokąd? Na wprost!
Po torze, po torze, po torze, po głos!
Przez góry, przez tunel, przez pola, przez las,
I spieszy się, spieszy, by zdążyć na czas,
Gładko tak, lekko tak toczy się w dal,
Jak gdyby ktoś inny tu rządził od lat
i straszył, i ściemniał, wył, kopał i gryzł
Że ,,wszyscy umrzecie", gdy rząd będzie z PiS.
A skądże to, jakże to, czemu tak łże?
A co to to, co to to, kto to tak prze,
Że pędzi, że wali, że bucha buch, buch?
To Partia Obciachu wprawiła to w ruch,
To partia, co z kotła mediami do tłuków,
A tłuki rechoczą przez łzy do rozpuku
I wrzeszczą, i plują, i pociąg się toczy,
Tak długo aż w końcu z tych torów wyskoczy
i w przepaść poleci, i sztandar się zwinie,
By żyło się lepiej - Platforma przeminie.

soclib @ 159.205.3.*

wysłany: 2015-08-12 19:30

Widzu i Ty się nie brzydzisz ? Tuwim był Żydem i ten wiersz też przerobił żydek .
Widzuuuu!! Zajmij się TYM miastem bo degrengolada Go zjada.

Liczę że do jesieni opanuję tempo;;1 ,2,3,4,5,.

Za PRLu wychodząc z domu zawsze sprawdzałem czy;mam wszystko poukładane w glowie ,
czy zjadłem śniadanie,
czy mam książeczke do nabożeństwa ,/lewa kieszeń w marynarce
czy mam dowodosobisty /prawa kieszeń w marynarce
i składałem swe dłonie i biegłem do pracy.
Amen.

Widz @ 78.88.143.*

wysłany: 2015-08-12 20:07

soclib @ 159.205.3.*

Nie mam specjalnej ochoty odpowiadać na twoje zaczepki , ąle żebyś jednak nie sądził ,że jestem „ mintkim soclibem „ robiony , to …

„ Brzydzę „ się idiotami i to tylko tymi agresywnymi !

… Liczę że do jesieni opanuję tempo;;1 ,2,3,4,5,….

Nie wiem co prawda , o co ci tutaj chodzi / jak zwykle / , ale obawiam się , że to może być ponad twoje siły , przynajmniej do jesieni tego roku .

… Za PRLu wychodząc z domu zawsze sprawdzałem czy;mam wszystko poukładane w glowie ,
czy zjadłem śniadanie,
czy mam książeczke do nabożeństwa ,/lewa kieszeń w marynarce
czy mam dowodosobisty /prawa kieszeń w marynarce
i składałem swe dłonie i biegłem do pracy…

Też nie wiem oco tak naprawdę chodzi , ale może nie wszystko było „ poukładane „ , bo pewnie wszystkie te rzeczy miałęś jadąc orać , tylko pługa zapominałeś zabrać .

A już najbardziej żałosne są te twoje „ Amen „.
Uważasz się pewnie pisząc to , za wybitnie dowcipnego ???
Potwierdzasz jednak tylko , że jesteś prymitywnym prostakiem.

Widz @ 78.88.143.*

wysłany: 2015-08-12 22:26

Dzidek @ 78.88.138.*
wysłany: 2015-08-12 21:13
I jeszcze jedno .

Ani "Widz", ani 'Minotaur" nie zaczynają tematów/wpisów o charakterze ideologicznym !!
("Kto sieje wiatr...) :)

PK.: oj, oj, oj, chyba nie za dokładnie zagłębia się Pan w ich twórczość.
Dzidek o „ zupie „ Pan PK , jak to sierżant o „ doopie „.
Dzidek o tym kto to inicjuje tematy „ ideolo „ Pan PK o naszej twórczości .
Taki" Machiavelli- czek " z Czarnego , co to za wcześnie poszedł do szkoły podstawowej i dlatego nie posiadł umiejętności czytania ze zrozumieniem a specjalnych lekcji o tej tematyce chyba wtedy nie było .
Ale były tzw. zajęcia wyrównawcze …
Trzeba było skorzystać , nie wstydzić się !!!

Widz @ 78.88.143.*

wysłany: 2015-08-16 10:13

Paweł Kucharski @ 159.205.1.*
… 15.08.2015, sobota - bez komentarza …
Bez komentarza :
Kilka słów o mnie
Przyjechałem do Jeleniej Góry na jesieni 2006 turystycznie, na 2 dni i mieszkam do dziś.
Urok tego miejsca kazał mi tu zainwestować i rozpocząć nowe życie.
Jednak jako spadochroniarz mam spojrzenie mniej nacechowane bezkrytyczną miłością rodzinną i może dlatego bardzo bym chciał, aby to miejsce wykorzystało w pełni swój potencjał. Może dlatego czasami szukam dziury w całym. Chcę jednak mobilizować wszystkich współmieszkańców do działań na rzecz odgnuśnienia, rozwoju i uatrakcyjnienia Jeleniej. Szukam zwolenników takiego myślenia…

Miało być bez, ale jednak z komentarzem :
Kogo , czego i do czego szuka Pan tym blogiem ???
Nie wystarczy jak Pan sobie „ POpisze „ z soclibem ?
Nie ma Pan lub notorycznie nie widzi innych problemów ?
Jak się ma cała Pana „ tfórczość” do powyższej deklaracji z notki biograficznej ?

Bez komentarza :
… Dzidek @ 78.88.138.*
wysłany: 2015-08-12 21:13
I jeszcze jedno .

Ani "Widz", ani 'Minotaur" nie zaczynają tematów/wpisów o charakterze ideologicznym !!
("Kto sieje wiatr...) :)
I …z maleńkim komentarzem :
Ludzie … różni , różne listy piszą , nawet …podpisane :
I …mają prawo pisać !

W Google jest cała masa listów otwartych , podpisanych !

AS @ 78.88.141.*

wysłany: 2015-08-18 18:46

Kucharski bokami robi na blogu RPS-a i tu? Co on? Czyżby nie akceptował własnych decyzji w kwestii kogo puścić, a kogo zbanować? Co to za schiza? Czytać się tych przekomarzanek Kucharskiego z Widzem i Mnotaurem nie da. Bo ile można? Jednakowoż podziwiam litościwość obu Panów.

Widz @ 78.88.143.*

wysłany: 2015-09-07 15:38

Sorry , jak mawiała „ klasyczka „ , moja ulubiona „ blondynka „ ze sfer rządzących , że na Pana blogu , Panie Oliwerze , ale …powody Pan już zna .
O tyle trudno mi to wszystko pisać , że ktoś może mnie posądzić o „ Kucharskofobię „, ale skala „ osiągnięć „ Pana PK jest tak „ powalająca „ i tak prowokująca , że …
Oto odpowiedź na wpis soclib @ 81.219.5.* wysłany: 2015-09-06 17:31
PK.: te zmiany znam z autopsji. Już nastąpiły. I w Niemczech i we Francji i w Anglii. Największy problem to adaptacja w nowym otoczeniu. Europejczyk, czy Europejka jeżdżący do krajów muzułmańskich muszą się dostosować do ichnich obyczajów, muzułmanie natomiast, na siłę, chcą swoje wprowadzić w Europie. Bez asymilacji będzie tylko trwała wojna podjazdowa i rosła wzajemna nienawiść. Wzajemny szacunek do swoich kultur, ale bez ortodoksji i z położeniem nacisku na wzajemną tolerancję - to moim zdaniem jedyna droga do pokojowego współżycia.

I kto to pisze , czyżby ten sam tolerancyjny inaczej PK , „specjalista „ od nietolerancyjnego narodu zacofanych katotalibów i ciemniaków, wysysających z mlekiem matki antysemityzm , zagrażających wręcz fizycznie homoseksualistom , transwestytom itd. itp. ,oraz wszelkim innym demokratycznym wolnościom , w tym wolności wyznania i słowa ?
I dalej cytat z Pana PK : … Europejczyk, czy Europejka jeżdżący do krajów muzułmańskich muszą się dostosować do ichnich obyczajów …
A w Polsce on ,Pan PK, Europejczyk , nie musi , w Polsce może , podobnie , jak …” muzułmanie natomiast, na siłę, chcą swoje wprowadzić w Europie „ ….
Czyżby więc jednak Pan PK był mentalnym muzułmaninem ?
Co za lekkość myślenia lub … schizofrenia !
…. Wzajemny szacunek do swoich kultur, ale bez ortodoksji i z położeniem nacisku na wzajemną tolerancję - to moim zdaniem jedyna droga do pokojowego współżycia….
Oczywiście szacunek Pana PK dotyczy muzułmanów , bo nie Polaków .
Co za” uroczy „ brak konsekwencji !

AS @ 78.88.141.*

wysłany: 2015-09-16 14:05

Dałem se "w PiS" :-) na blogu niejakiego RPS-a. Czemu go tu umiejSzczam? Bo coś czuję, że jest zbyt mało czołobitny... Kużden jeden" zgadnie, pod którem feljeTONEM (!) powinien być umniejscowiony. Tak se żartujem. Bo czasamy jezdemy POważne! :-)
No to "do adremu:"

"Pani poseł: "Prawo i Sprawiedliwość jest gwarantem zmian w Polsce. Zmian pozytywnych, dających szansę młodym." Hę? Młody były poseł i senator Lewandowski po siedemdziesiątce na szóstym miejscu na liście kandydatów PiS do sejmu i stary, zgrzybiały Kubicki wyautowany? Oj! Czerwona Kotlina to ma farta! Nasi tu wygrają! Żaden PiS!

"Trzeba odróżnić chrześcijańskie miłosierdzie" dla pani poseł od konkretnych wymagań wobec kandydatów na reprezentantów naszego okręgu wyborczego z ramienia PiS.

Cóż! Pani poseł prawdopodobnie będzie w kolejnej kadencji miała rozwiązane swoje problemy socjalne, a tutaj, bez świeżej PiS-owskiej krwi, będzie tak jak jest.
Bo co pani w kolejnej swojej kadencji, jako poseł tej ziemi, zrobi dla Jeleniej Góry?
Sama?

AS @ 78.88.141.*

wysłany: 2015-09-16 18:06

Szacun dla RPS-a!
Wrzucił mój wPiS!
Trwa dyskusja. :-(

AS @ 78.88.141.*

wysłany: 2015-09-17 17:50

Jednak zabezpieczam się, póki można bo dotyczy to jakoś i Pana Kubickiego:

Wrzuciłem też u RPS-a:

"Partia, jej posłowie, cóż powinni czynić między kadencjami?
"Dzień po wyborach rozpoczyna się nowa kampania wyborcza?" Może to za mało?
Może by należało tworzyć środowisko ludzi rozumnych, przyjaznych sobie, dyskutujących, wspólnie działających? Nie tylko roznoszenie ulotek i zbieranie podpisów przed wyborami!
Pani poseł dokonała w Jeleniej Górze czegoś takiego?
Czy jest ktoś, kto zawdzięcza jej rozwój polityczny i życzliwość w rozpoczęciu politycznej kariery?
Ile to już lat w polityce? Podobnie zasłużony były styropianowiec, poseł i senator Tadeusz Lewandowski.
Co? Po mnie choćby potop, a teraz bylebym jeszcze raz dostała się na Wiejską?
Tak donikąd nie zajedziemy!
Bo jak mawiał towarzysz Lenin - "O wszystkim decydują kadry!"
To gdzie te kadry, za tyle lat posłowania?"

Wpisz swoje imię, pseudonim:

Wpisz treść: